Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestuur. 't Bondsbestuur behartigt de zaken van heel het Verbond. -Niet elke provincie in t Bondsbestuur vertegenwoordigd zij de leus maar 't Verbond in elke provincie krachtig gerepresenteerd. IJS. 1. Veen zegt, dat t hem wenscbelijk voorkomt, dat een Prov tomm wordt gevormd door zeg een 7-tal personen, gekozen door de afd. of de ringen en die met de C. J. V. in de Provincie geheel op de hoogte, haar tracht met raad en daad ter zijde te staan.

J en slotte merkt een der aanwezigen op, dat hij hoopt, dat de theorie in deze vergadering in praktijk mag gebracht worden.

Het tweede referaat, toegewezen aan den heer Schmal, die door ongesteldheid niet aanwezig is, en die ten Bondsdage door velen gemist wordt, wordt voorgedragen door den heer Sluyter van Enkhuizen. Het behandelt:

HET RING WERK.

De volgende stellingen werden daarna ontwikkeld:

Ring werk, en als gevolg daarvan Ringleven mag nooit het gevold zijn van een persoonlijk initiatief van een bestuur, of een zijner leden inbegrepen den ringagent ; want met het verdwijnen van deze kracht, valt ook alle ringwerk weg.

< >ns Bondsleven is niet een leven van boven af, maar van onderen op. Niet het bestuur wekt Bonds-, d.i. gemeenschapsleven, al spoort het er ook toe aan. Zoo ook het Ringleven is vrucht van de samenbmding der afdeelingen. Niet het Verbond vormt afdeelingen, maar de afdeelingen samen vormen het Verbond, d.i. maken het Verbond

hen Ring is geen grootere, geen sterkere, en daarom ietwat beter slagende C. J. V.

I l et Ringwerk zou gevoegelijk kunnen worden onderscheiden in een orgamseerend en een controleerend gedeelte. ' Organiseerend komt liet altijd uit de afdeelingen ; controleerend immer uit het Ringbestuur m de afdeelingen van den Ring. Als alle Ringwerk "een viucht is van persoonlijk initiatief, dan is het Ringleven kunstmatig en de King in het einde ten doode opgeschreven. r E®n Ringvergadering kan nooit eene modelvergadering van eene ' ' z^n' maar is altijd de werkplaats tot verscherping van lijnen van vereenigingswerk en -leven. Een paar voorbeelden worden aangevoerd, iedere afd. heeft een Bibliotheek en overleggende, ervaart het bestuur, dat het onderwerp onze bibliotheken wel eens bekeken mocht worden oP eene Ringvergadering. Gevolg uei van zal zijn, dat in iedere afd. een vermeerdering van belangstelling in de bibliotheek zal gezien worden. Dat 'is oreani seeren. s

De plicht van het Ringbestuur is nu, om controleerend de afdee lingen bij te staan, zoodat niet meer over de bibliotheken wordt gepraat en daarmee uit, maar inderdaad dit onderwerp een stuk leven wordt in de afdeelingen.

Een tweede voorbeeld :

De bestuursleden uit de verbonden Ringafdeelingen komen «amen onder leiding van het Ringbestuur, om door onderlinge samenspre-

Sluiten