Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

king het werk van den Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Bibliothecaris en Vice-dito's onder de aandacht te nemen. Ziet een Ringbestuur daartegen op, men neme dan een Bondsagent o - estuurder in den arm en de ijver van den Voorzitter en de medebestuurders worde door bijzondere samenkomsten aangevuurd om meer en beter voor te zitten en te leiden, dan hij (zij) tot nu toe deed (deden). Zoo ook komen de werkzaamheden, als bijbelbespiekinc voordragen, opstellen maken, improviseeren en memoreeren en vertellen enz. enz. op de Ringagenda ter bespreking. Het onderlino- bezoek der afdeelingen is Ringwerk, krachtig voorbereid dooi den Ringagent. Ringwerk is ook, te zorgen, dat op elke Rmgvergadering ëen spreker is, die een practisch, wetenschappelijk onderwerp behandelt, overeenkomstig de behoeften van den tijd waarin wii leven. En waarom, — zoo vraagt de referent — zou tot het Ringwerk niet bèhooren een wedstrijd in een der Yereemgmgs

werkzaamheden ? ,

De provinciale- en Bondsaangelegenheden behooren. ook tot het Ringwerk. Hoe sterker de afdeelingen zich provinciaal verbinden door middel van de Ringen, hoe meer en hoe beter het Bondsleven groeit. Niemand leeft voor zich zeiven alleen.

„Het referaat eindigde met een heenwijzing naar een woord van den Bonds-stichter, wiens sterfdag het heden is, aldus:

Onze vereenigingen zijn geboren om uit liefde tot den Heeie, van Hem te getuigen onder de jonge mannen, opdat alle knie zien voor Hem buige, en alle tong bekennen mocht, dat Hij onze Koning en Zaligmaker, de Heere is.

Hiermede waren de Sectievergaderingen, die naar veler opinie

uitnemend slaagden, afgeloopen. q

Op ons gemak konden we ons begeven naar de Buiten-Societeit, waar voor" velen een eenvoudige maar goede maaltijd was aangericht. We hadden eerst het genoegen kennis te maken met den heer Y. Baltv, Secretaris-Generaal van het Belgisch Verbond, Ken kort gebed voor den eten, waarin Ds. Veen van Zutphen voorging, en dra hoorde men gedurende eenige oogenblikken niet veel meer dan de verslaggever zwijgt, hij zat zelf te eten.

Klokslag 7 uur vond

DE AVONDVERGADERING

plaats in het gebouw „de Dageraad", welks gehoorzaal geheel gevuld

was Zij werd bijgewoond door het lid van het Eere-Comite der Regelingscommissief Mr. de Bie van Zwolle, den heer Hijmans van Utrecht, Secretaris van den Ned. Chr. Studentenvereeniging, r. Del Campo, Secretaris van de Witte-Kruis-Commissie en afgevaardi0-

den van ongeveer 175 afdeelingen.

De Bondsvoorzitter opent de bijeenkomst, door voor te stellen gezamenlijk het Bondslied aan te heffen, waaraan met geestdrift wordt voldaan. Daarna gaat hij voor in gebed, na nog vooraf gelezen te hebben 1 Cor. 13.

Sluiten