Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De heer Willem se zegt, dat veel werk verbonden is aan de samenstelling van zoon herinnering, zoodat ongeveer 14 dagen voor de samenstellers en den drukker een korte tijd mag genoemd worden. Men kan geen ijzer met handen breken.

Men is van plan, de bekende statistiek niet op te nemen in de herinnering van dezen Bondsdag.

De heer Hoogwerf zou die statistiek juist niet gaarne missen. De ringen en Prov. Commissies hebben die noodig.

De heer Tabak (Amsterdam) wijst op het minder geschikte tormaat van den zakkalender, die bovendien niet mooi genoeg was uitgevoerd en waarvan de inhoud ook niet doelmatig was om daarmede propaganda te maken, en dat is toch van de uitgave het hoofddoel. e

De heer Volgers (Enkhuizen) vraagt, of de kalender niet vroeger kan verschijnen, en of in Christophilus niet weer kan worden opgenomen de statistiek van het Gereformeerd Verbond en van niet bij een Verbond aangesloten vereenigingen.

\ erder acht zijn afdeeling wenschelijk de vermelding der namen

van leden der Staten-Generaal en het opnemen van een referaat

over „de Chr. J. V. en hare organisatie", als leiddraad voor een bestuur.

De Voorzitter zegt, dat van de opmerkingen nota zal worden genomen. Er zal over worden geconfereerd.

De kalender wil echter zakkalender zijn. Dit aan het adres van den heer Tabak.

De heer Van Bommel deelt mee, dat andere vereenigingen de bekende statistieken juist niet meer wenschen.

Punt 1 c. Verslag boekenfonds, opgenomen in De Bode.

• Dei.he,er ) °lgers (Enkhuizen) vraagt naar de oorzaak van het finantiëel tekort ad ƒ 50.—. Kan dit niet voorkomen worden, doordat ieder kooper iets meer geeft?

De heer Marmelstein antwoordt, dat dit tekort (zooals dat door den heer Volgers verstaan wordt) een andere oorzaak heeft. + l u k°°Pers betalen liefst nog een dubbeltje minder, en wachten tot het laatst. De ondervinding leert dat. Maar er zijn boeken naar Indië en naar enkele noodlijdende afdeelingen gezonden.

De Voorzitter wijst op de zedelijke kracht ondanks financieel nadeel en dankt den heer Marmelstein zeer voor al zijn werk (applaus).

Alsnu kan worden voldaan aan het verzoek van „Onesimus" tot behandeling van punt d„ aangezien de heer Sillem ter ver-

fnUMdem ^ n *s" ^eze *n: «Bespreking van de Bondsgeld-

Het Bondsbestuur heeft op allerlei wijze beproefd, den financiëelen toestand te verbeteren. De heer Sillem hoopt echter op een origineele gedachte uit den boezem der vergadering.

Hij doet allereerst het verzoek aan de afdeelingen, hare bijdragen toch voor 31 Maart te zenden, dan sluit het boekjaar.

De afdeelingen (althans vele) moeten verder nog doordrongen worden van de noodzakelijkheid, om eerst het Verbond te

Sluiten