Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De afgev. van Hoorn bespreekt voor- en nadeelen. Hoe te handelen met nieuwe vereenigingen, die zich als afdeeling aanmelden ? Als zij het aanvragen zelf niet kunnen, is dan het Bondsbestuur bereid, het voor haar te doen? Wenschelijk is het zeker. Hij kent een afdeeling, waaraan f 500 vermaakt werd. Ze kon het legaat niet aanvaarden. Ze was geen rechtspersoon. De aanvraagkosten zijn zoo gering: pl.m. f 5.—.

De heer La Maitre (Zwolle) heeft niet vermoed, dat aan deze zaak zooveel was verbonden: de heele geschiedenis-Westland zelf!

Hij vindt het beter, dat het Bondsbestuur dat dan in het vervolg er bij zegt. Dan kan men het alles in de afdeelingen bespreken en het volgende jaar op de Bondsvergadering.

De heer Willem se wenscht geen jaar te wachten. Er staat alleen: „De bondsvergadering spreekt de wenschelijkheid uit." Over de voorstellen, die mogelijk zijn, nadat de afdeelingen de wenschelijkheid hebben uitgesproken, kan worden gedacht door een commissie, die het volgend jaar dienaangaande mededeelingen kan doen. Onwillige afdeelingen zullen er niet zijn. De kosten zijn toch zoo gering (een paar gulden).

De Voorzitter vraagt, of er iemand bezwaar in kan hebben, dat het Bondsbestuur de bedoelde commissie benoemt.

De heer Schoch is voor het uitspreken der wenschelijkheid, los van de toelichting. Daar zit veel te veel in.

De heer Willem se kan een aanneming „los van de toelichting" niet accepteeren.

Ds. Veen begrijpt die uitdrukking: „los van de toelichting" niet. Laat de voorgestelde commissie alles onderzoeken. Want de toestand is zoo toch niet zuiver. Hij bepleit het Belgisch systeem: Bond van vereenigingen.

De Voorzitter sluit de bespreking en stelt de conclusie aan de orde. Het voorstel (uitspreken der wenschelijkheid) wordt met algemeene stemmen aangenomen.

Bij de rondvraag dringt de heer Landstra (Leeuwarden) bij het Bondsbestuur aan voort te gaan met de plannen, inzake vacantiekamp.

De heer Tabak (Amsterdam) zou het beter vinden, dat wanneer een gekozen Bondsbestuurder bedankt (zooals b.v. de heer Abbringh) de nieuwe verkiezing dan geen jaar behoefde te wachten, terwijl de heer Pieterse (Wemeldinge) het Bondsbestuur beleefd in overweging geeft, in een vacature niet altijd dominé's te candideeren.

De Bondsvoorzitter belooft overweging van deze gedachten door het Bondsbestuur.

Na het zingen van den Lofzang:

„Lof zij den Heer, den almachtigen Koning der Eere"

gaat de Bondsvoorzitter voor in dankgebed, waarna de vergadering wordt gesloten.

Allen wachten den zegen van den Hemelvaartsdag.

Sluiten