Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze God is een machtig God, Die niet teleurstelt. Maar gevaarlijk is het alleen slechts Jezus lief te hebben en te vergeten, dat Hij ook heilig is. Jezus wil, dat wij voor Hem buigen, Hij is de absolute waarheid van God en stelt daarom ook absolute eischen. Maar Jezus is machtig en sterk.

Ibsen beschrijft in zijn drama Keizer en Galileër, waarom Keizer Julianus den Christus den rug toekeerde. Als ik — zoo wordt de Keizer sprekend ingevoerd — als ik wilde genieten en uitleven mijn jonge kracht, dan stond Hij daar, de Bleeke Galileeër, mij waarschuwend: indien uw hand of uw voet u ergert, zoo houd ze af; als ik mij op mijn vijand wilde wreken, dan stond Hij daar de Bleeke Galileeër, Die mij toeriep: Zegen ze, die u vloeken, doe wel dengenen, die u haten.

Bekend, zegt spreker, is het verhaal van Christophorus, die begeerde den sterkste te dienen. Hij geeft zich aan Satan over, omdat hij meent, hij is de sterkste, maar wanneer Satan bij een kruis komt, durft hij niet voorbij. Satan is dus niet de sterkste en Jezus is machtiger dan Satan merkt Christophorus.

Erkennen wij Jezus als den Sterkere, als den Koning? Wanneer Hij voelt, dat het moeilijk is Hem te volgen, neemt Hij ons in Zijn armen, aan Zijn hand. Het is niet voldoende, dat wij weten, Hij regeert met vastheid, wij moeten Jezus Christus aannemen als onzen persoonlijken Vorst en Zaligmaker. Amen.

Dit was de gedachte, die Dr. Kan ons met klem voorlegde in zijn kort betoog, dat zichtbaar indruk maakte, en wij beaamden dit woord door in te stemmen met:

„Ga niet alleen door 't leven,

Die last is u te zwaar ....

Nog gingen eenige broeders voor in het gebed, waarna de spreker biddend den zegen uitsprak.

Thans was 't wachtwoord: naar de Buitensocieteit, waar de

ALGEMEEUE VERGADERING gehouden zou worden. Een half uur vóór den aanvang gaf de Chr. Muziekvereeniging „DavidDir. de Heer O. Krönig in de zaal (omdat het buiten minder gunstig weer was) een uitvoering van Gewijde Muziek. Zeer spoedig was de met bloemen en groen en vaandels versierde zaal geheel met leden en belangstellenden gevuld, naar schatting ruim 1800 personen.

Op het platform zat het Bondsbestuur. Rechts van den Voorziter had plaats genomen de Commissaris der Koningin, Mr. A. J. A. Graaf van Regteren Limpurg Almelo, die ons de hooge eer van zijn bezoek aandeed, links zat de Voorzitter van het Eere-Comité Ds. A. de Haan, Gen. Majoor J. G. U. Schoch, de leden van het Eere-Comité, Pastor F1 ie dn er van Madrid, de Nat. Secr. van Duitschland Helbing en Pastor Stuhrmann, Director van het West-Duitsch Verbond Barmen—Eiberfeld, de Nat Secr. Balty van België, de heer Ino Sumner, Secretaris van het Intern. Comité der Y. M. C. A. te New-York, de heer A. Hij mans, Secr. der N. C. S. V.

Sluiten