Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de uitgespreide kleeren zijn, waarover onze Koning rijdt naar Jeruzalem.

Maar dit alles zal ijdel werk zijn, indien wij niet staan in de liefde, de brandende liefde tot Hem als ons hoogste ideaal. Van de Magneetkaap wordt gefabeld, dat deze alles wat maar aanverwant is: spijkers, stangen, bouten, alles, naar zich toetrekt van de schepen, die haar naderen en ze daardoor uit elkander rukt, Jezus de groote Magneet onzer zielen houdt alles in onze levensscheepjes bijéén en Hij brengt ze en houdt ze ook bijeen. Hij is de groote Eenheid in ons Christocentrisch Verbond. Ziet, daar is een volkske op aarde, dat met dweepende liefde tot zijn Vorstenhuis is vervuld, en Oranje lief te hebben is ook voor al wat echt Nederlander is, zijn eigen geestelijke maagschap te kussen: die liefde is verdiend en vindt hare verklaring in een offer, dat eenmaal op het altaar der vrijheid viel. Maar wat put ik mij uit in beelden? Wat ook Willem van Oranje niet kon, dat heeft die ten hemel Gevarene gedaan: Hij, de groote Bevrijder van zonde en schuld, is het leven van het leven der zijnen geworden. En nu wordt de tinteling van dat leven in duizend vormen gezien. Hij leeft in de hoofden der zijnen, in de harten der zijnen, in de woorden en de liederen, al de uitingen, de gedragingen der zijnen, gelijk niemand op aard. Jonge man, is Hij ook uw eenig ideaal en zijt gij met dweepende liefde voor Hem vervuld? Stervende riepen Napoleons soldaten nog in de uiterste ure op het slagveld: „vive 1'Empereur!" „leve de Keizer!" zou dan ons hart niet met een ongekend enthousiasme zijn vervuld voor den Koning, bij Wien ook de soldatenkeizer met heel zijn schitterende armee zinkt in 't niet? Op dat hoofd alle kronen, in die hand alle scepters, aan die voeten alle onderdanen, voor dien Koning Victoria's hier, Hosanna's daar en Halleluja's overal! In de diepste aanbidding voor dien Koning neergebogen, zal voor den minste der broederen deze dag aan het Swarte Waeter kunnen zijn een Witte dag, omdat de ware geestdrift zich meester maakt van het hart! Moge dat door Gods genade op dezen Bondsdag worden ervaren en gezien!

Gelde ook dit jaar van het Ned, Jongelingsverbond het woord van den vromen Jan Luiken: „den boom die wast en worteld vast" !

Breide die boom zijne takken uit tot over de zeeën, in Bezittingen en Koloniën, door den emigranten-arbeid zelfs tot in Amerika, en mogen er veel vogels van diverse pluimage maar van ééne zielsbehoefte nestelen in zijne takken en alles uitloopen in muziek, in de schoonste toekomstmuziek!

Worde op dezen Bondsdag de gezegende nawerking aanschouwd van wat er in het afgeloopen jaar is doorleefd in het eenige Wupperthal! Leve Barmen—Elbërfeld!

Verhooge Neêrlands God elk jaar meer de vreugd in het hoogste Huisgezin van ons Vaderland, dale Zijn zegen neder op onzen Koninklijken Beschermheer Z. K. H. den Prins der Nederlanden, op de Koningin-Moeder en de Moeder-Koningin, en strekke Hij Zijne beschermende Hand uit over onze lieftallige Prinses Juliana,

Sluiten