Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan ook, dat gij uw ziel en uw geest bij de zaak moet houden, opdat gij u stelt onder de tucht des Heiligen Geestes ; dan ziet ge eerst de heerlijkheid van het vleesch geworden Woord. Hij, des menschen Zoon, werd uitgedragen uit den schoot der eeuwigheid, opdat Hij ons God verklaren zou in Zijn eeuwige heerlijkheid. En waar wij zoo te zamen onze taak met betrekking tot onze heilige roeping aanvaarden, daar behooren wij ons rekenschap te geven, wat het beteekent «Christus te belijden.«

Wat is het wezen van het Christendom ?

Om u in deze vraag-te verdiepen, begin ik te spreken over de ■ Goddelijke methode van het zien. De Goddelijke methode is van t onzienlijke te komen tot het zienlijke ; in de menschelijke wereld is t juist omgekeerd. De Goddelijke methode is deze, dat het van het onzienlijke gaat naar het zienlijke, maar wij menschenkinderen worden geleid door de onzienlijke wereld tot de zienlijke. Nu wil ik in de eerste plaats u doen verstaan wat het zeggen wil, dat de kerk van Jezus Christus immer in het midden harer belijdenis heeft gesteld de historische verschijning van het vleesch geworden Woord. De historische verschijning van Jezus Christus is steeds het middelpunt geweest der Christelijke kerk, gesticht door den Geest Gods.

Maar waar een mensch spreekt, daar spreekt hij met zinnen. Menschelijke taal is louter gedachte, en of gij u daarvan bewust zijt al of niet, menschelijke taal is : vleesch, lichaam. Waar de kerk van Jezus Christus het geloof vasthoudt als het middelpunt der tijden, daar hebben wij elkander af te vragen »wat is historie en wat is persoonlijkheid ?« Wij echter, die verlicht zijn door den Heiligen Geest, die het Woord hebben als een lamp voor onzen voet, wij hebben ook te weten, in Wien wij gelooven.

\\ at is historie en wat is persoonlijkheid ? Wat beteekent het, dat de gemeente van Jezus Christus een historische verschijning zet in het midden harer belijdenis ?

Historie heeft alleen de mensch ; dieren hebben geen historie. En waarom niet ? De dieren leven bij het oogenblik, gebonden aan de plaats waar zij zijn, de dieren leven louter bij het hier en bij het nu.

De menschheid staat als op een bergtop en ziet van uit dien bergtop het heden en, de toekomst uit het gezichtspunt van de eeuwigheid, en bindt deze samen. En daarom, omdat de mensch verbindt het heden met het verleden, van goddelijke noodzakelijkheden komt tot een toekomst, omdat de menschheid onder 't gezichtspunt der eeuwigheid de tijden beschouwt, daarom heeft de"mensch geschiedenis, daarom leeft hij historisch.

De christelijke belijdenis is historisch en geen toevallige.

Historische belijdenis heeft alleen de menschheid, omdat den mensch de eeuw in het hart gelegd is, omdat de mensch niet gebonden wordt aan plaats, maar de dingen ziet onder 't gezichtspunt der eeuwigheid, de eeuwige dingen Gods verwerkelijkt in den tijd.

In de 2e plaats »Wat is persoonlijkheid ?«

Persoonlijkheid is ook weêr niet anders dan een eeuwigheidspunt in den tijd. Het dier leeft bij het instinkt, bij zijn drift, maar waar

Sluiten