Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als gij gehoorzaam wilt zijn aan de openbaring Gods, dan hebt gij u vast te grijpen aan Christus' belijdenis : God bewogen van liefde, Hij die de gebroken, gevallen menschheid, wil voeren in de heerlijkheid Zijns Vaders. Hij komt met een bewogen hart de menschen bezoeken.

De Mohammedanen staan recht tegenover het leerstuk van de Christelijke kerk.

Zij hebben een onbewogen God, een God van steen, maar zij willen een hart, al is 't een steenen hart.

Maar de Christelijke kerk heeft Gods eigen hart. Als God den Zoon in het vleesch doet ontvangen en Maria zegt : Zie, ik geef Hem een naam naar de profetie«, dan blijkt dit: Jezus Christus, God in het vleesch, bewogen zijnde met de zonde, uitgaande om zondaren te zoeken.

In het le hoofdstuk van Lukas' Evangelie staat geschreven : de innerlijke barmhartigheid onzes Gods, door welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte.« De Christelijke kerk heeft gezien, dat God is een bewogen God ; altijd waar de Schrift spreekt, hoe God zich kwam openbaren, wordt gesproken van een bewogen God. Zoo zegt de Schrift tot u en mij : »Mensch, wees bewogen, zooals God bewogen is.«

Jonge mannen ! hebt gij geworsteld met dit probleem ? Ook ik ben bewogen geworden. Ik zag God als een steen, een pilaar, een klomp ijs.

Waarom was het oog van mijn vrouw op mij gericht, bewogen zijnde ? God heeft mij tot Zich getrokken door Zijn wonderbaar licht. Ach. de christenwereld, ja zij gelooft, maar weet soms niet in Wien. Zij gelooft. De Heer zegt, »die Mij gezien heeft met gebroken hart, die heeft den Vader gezien.« Een Christenmensch is nooit in rust: altijd van binnen uit bewogen, naar het leven van den levendmakenden Geest van den 2den Adam.

Een bewogen God is een drieëenig God.

Indien wij hen, die buiten de Christelijke kerk staan, hooren redeneeren over de Drieëenigheid, dan hooren wij de aanklacht: »de Drieëenigheidsleer is godenleer.« »God, die één is,« zoo zegt men, vkan niet wezen drieëenig. Want 1 —|— 1 —|— 1 =— 3 en niet één.«

Wat zult gij, jonge mannen, Christelijke jonge mannen, daarop antwoorden ?

1 —|— 1 —|— 1 — 3 en niet één. Gij zult moeten zeggen tegen deze neuswijzen : »Waar leven is, is geen optelling, maar vermenigvuldiging.» Zoo zeker als vader een is en moeder twee en het kind drie, en toch éen leven, éen bloed, dat menschen doorstroomt, zoo zien wij ook de Drieëenigheid vermenigvuldigd, innerlijk bewogen. De Vader bewogen in den Zoon om een wereld te scheppen, want door den Zoon zijn alle dingen gemaakt. Door den Zoon is het heelal uitgedragen, des Vaders Woord vermenigvuldigd, alzoo Zich openbarend, maar weder keerende tot Zich Zeiven. Waar leven is, is geen optelling, maar vermenigvuldiging, Vader, Zoon en Geest zijn één ; Drieëenigheid is een innerlijke bewogenheid, een cirkel-

Sluiten