Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gang. Er kan geen van de persoonlijkheden van de Drieëenheid worden gemist.

Ik spreek, zooals God Zich heeft geopenbaard in de schepping en herschepping, wederkeerende in eigen heerlijkheid in den Geest, daarom is de Geest diegene, die den trouwring der eeuwigheid sluit in de liefde Gods, die eerst den Zoon genereert en daarna opwekt. De Geest is het vuur, dat komt om zich te zetelen op ons, om ons in vuur te zetten.

Zoo komt de Geest Gods tot ons zich zetelen op ons hoofd, om ons in brand te steken met de liefde Gods, en is Hij Degene, die met de christelijke kerk altijd was bewogen, met de innerlijke barmhartigheid Gods. Nu verstaat gij toch, nietwaar, jonge mannen: de Geest is het die ons levend maakt, is de liefdegloed, die ons de waarheid doet kennen. Hij doet ons de waarheid zien, gelijk zij' ons wordt gepredikt. Geest en Woord behooren bij elkander, want Geest alleen leidt tot dweeperij, Woord alleen tot objectivisme.

Wie alleen het Woord heeft, maakt Gods openbaring tot een dooden steen.

Beide, Geest en Woord, dus bij elkander, gelijk de zon afstraalt warmte en licht.

O Geest ! begraaf mij in de openbaring van het Woord, laat mij al dieper en dieper ingaan in die Goddelijke waarheid, opdat ik uit die waarheid moge opstaan in het leven.

Wanneer gij begint af te sterven van uw zijn, uw denken, uw doen, uw willen en begint ernst te maken met de eeuwige Drieëenheid, dan zult gij sterk staan in den stroom des tijds, maar dan moet gij sterven in gemeenschap Gods. Het ambt van priester, dat is het vlammend hart, dat- is het klare hoofd.

Paulus zegt, dat een profeet eeuwige taal spreekt en daarom, als profeten hebben wij te dienen, waar gij staat te midden var\ de stroomingen onzer dagen, opdat het zestig-, honderdvoudig vrucht voortbrengt. Maar alles op zijn tijd.

Voor dat men timmerman is, wordt men krullejongen, daarna knecht.

Zich verdiepen in de waarheid, dat is leven in de werken Gods. Maar dat komt maar niet zoo op eens, op een Woensdag of op een Zondagmorgen. Verstaat gij het, jonge mannen van Nederland ! op u is mijn hoop, die wat wilt doen voor het Koninkrijk Gods, doet het in Gods kracht, niet ijverende zonder verstand, maar bouwende op Jezus Christus' ervaring, op u, die wilt zien de kracht Gods onder ons, opdat wij opgewekt in den geest leven, in den geest profeteeren. Petrus zegt de jongeren zullen profeteeren, en de ouden zullen gezichten zien.«

Hebreen zegt, »zij zullen den Heer zien.« Ja, de liefde verstaat alle dingen.

WTaarom zijt gij traag in de werken Gods, waarom maakt gij u er af door f 2.50 te geven voor de zending, meenende dat het zoo wel genoeg is? Waarom wilt gij niet zijn in de dingen des Vaders« ? Jezus Christus was reeds op zijn 12e jaar zóo ingelijfd in de werken Zijns Vaders, dat Hij toen reeds kwam in 't Heilige der

Sluiten