Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het Westduitsche Jong. Verbond, die blij was voor de eerste maal in Holland te zijn, doch hoopte niet voor het laatst. Op de Wereldconferentie verleden jaar zijn vriendschapsbanden gelegd, laat die oude vriendschap en warme broedereenheid zoo blijven bestaan. De liefde verstaat het werk aan de menschenzielen. Ik neem ook wat uit Holland mee. 't Is, wat ik dezer dagen in het spoor zittende, las :

le. Levensverzekeringsmaatschappij voor jonge menschen.

2e. Levensreddingmaatschappij voor jonge menschen.

Men acht dus op de jonge levens hier in Holland.

Maar gij

Put kracht uit den Hooge,

Zoekt het leven uit God,

Hebt den wil tot strijden.«

Christus leeft, Christus heerscht, Christus overwint ! Dat neem ik van u ook mee. (Applaus).

Daarna spreekt de heer Sumner, Secr. van het Intern. EmigrantenComité te New-York (hetgeen de Emigr. Secr. Wagenaar vertaalt):

Het is mij een groot genoegen hier te zijn in deze groote en zeer nuttige vergadering, waar men de samenbinding der Y. M. C. A. ziet. Nog grooter nut heeft het, als wij een overzicht krijgen van 't werk over de heele wereld.

Hoe meer men de groote menigte ziet, die van het Oosten naar het Westen verhuist, waarvan het grootste deel bestaat uit personen tusschen 14 en 47 jaar, hoe meer men de verplichting voelt van de christelijke gemeenschap om practische christelijke hulp te verleenen, wanneer deze menschen op hun lange reis zijn en bizonder, wanneer zij door die streken gaan, waar zij voor een paar dagen worden opgehouden, zooals bijv. de havens van inscheping in Europa. De Y. M. C. A. met haar over de heele wereld verspreide organisatie, heeft eenige hoop, christelijke diensten aan deze groote schare te kunnen bewijzen. Het getal overschrijdt anderhalf millioen per jaar. Reeds in 8 havenplaatsen in Europa, n.1. Rotterdam, Liverpool, Southampton, TTavre, Antwerpen, Genua, Napels en kortelings te Hamburg, hebben wij permanente secretarissen, die de belangen van deze menschen gedurende hun lange reis, behartigen en hun persoonlijk introductiekaarten ter hand stellen voor de Y. M. C. A. aan de overzijde van den Oceaan.

Ook hebben wij secretarissen, die de emigranten bij aankomst in de havenplaatsen behulpzaam zijn. Deze secr. letten er op, dat zij veilig hun reis naar het binnenland voortzetten. Wat deze dienst alleen reeds beteekent aan vele mannen in een vreemd land, die meestal geen kennis van de Engelsche taal tezitten, kan nooit in woorden of cijfers gezegd worden.

Neem slechts het werk van uw Secr. te Rotterdam. Elke week spreekt hij persootilijk meer dan honderd personen en zendt meer dan 40 persoonlijke aanbevelingsbrieven over hen naar de verschil-

Sluiten