Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lende vereenigingen in Noord-Amerika en Canada. Wordt deze dienst, die door den heer Wagenaar onder de landverhuizers verricht wordt, gewaardeerd ?

Stapels brieven met dankbetuigingen dezer menschen ontving hij reeds voor de Chr. hulp, die zij in hun afgelegen vaderland mochten ontvangen. En waar wij nu met acht secr. in Europa werken, wat moet dit niet beteekenen voor duizenden menschen, die dagelijks geholpen worden ?

Het beteekent, dat deze menschen beschermd worden tegen alle mogelijke indringers. Het beteekent, dat het »Tehuis« dat achtergelaten is, niet verdonkerd wordt door het bericht, dat bij aankomst in het vreemde land de geliefden door gewetenlooze menschen werden uitgeplunderd. Maar om kort te zijn, het beteekent, dat van den tijd af, dat de geboortegrond verlaten wordt, tot op het oogenblik van aankomst in de Nieuwe Wereld, deze menschen, van alle geslachten en talen en tongen, onder de hoede zijn van de organisatie, waartoe wij het ons een eere achten te mogen behooren.

Ook beteekent het, geloof ik, dat wij eenigermate de woorden van onzen dierbaren Meester volgen en Zijn voetstappen drukken, toen Hij zeide :

Voor zooveel gij dit aan ëen Mijner minste broederen deedt, zoo hebt gij dit Mij gedaan.«

Wil echter de verzekering aannemen, dat wij emigratie in geen geval aanmoedigen ; ook verkoopen wij geen stoombootbiljetten aan de landverhuizers.

Laat mij ten slotte uw gezamenlijke hulp voor-dit werk vragen. Wij hebben den rechten man voor het werk in Rotterdam en wij gelooven, dat wij aan beide zijden van den Oceaan de juiste werkwijze volgen. Wij hebben ook het vaste vertrouwen, dat de noodige fondsen zullen inkomen, om ons in staat te stellen dezen arbeid voorttezetten en uittebreiden ten behoeve van die millioenen menschen, die van het Oosten naar het- Westen trekken, en voor wie wij als christenen gevoelen, dat wij het aan onze medebroeders verplicht zijn. (Applaus).

Nu hadden wij het voorrecht te hooren Pastor Fliedner, den beproefden strijder in Spanje.

Lieve vrienden,« zoo begon hij. Op een bepaalden dag wordt ergens de dood van 11000 jonkvrouwen herdacht. Ik trek het leven voor en dan denk ik aan die 11000 jonge mannen, die uw Bond vormen. Het werd mij duidelijk, waarom uw voorvaderen Spanje zoo lang bevochten hebben. Het was hun vroomheid, die hun kracht was. Hier is leven en waar leven is, daar is menigvuldigheid. Eén is onze Meester namelijk Christus en wij zijn allen broeders, ook al hebben wij elkander in vroeger eeuwen bestreden. Het spijt mij, dat ik hoorde dat gij een tekort hebt. Tekort is voor de ouden, voor de jongeren moet er steeds overschot zijn. Ziet het aan uw \ oorzitter, die blijft altijd jong en heeft overschot. Wat betaald moet worden, wordt betaald, dat is overschot. Maar wij? Wij hebben een C. J. V. van 17 leden en hadden geen huis om bijeen

Sluiten