Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te komen ; wij huurden er een van 47 frs. en konden toch nog iets overhouden om een orgel te huren. Wij willen bereiken, wat uw voorvaderen gedaan hebben : de vrijheid van Gods Woord verkrijgen. Wij hebben een alg. secr. noodig en mij is gezegd geworden : kom over en wij zullen u helpen. Ieder uwer kan helpen, als ieder een dubbeltje geeft, dan hebben wij nog f 1 '240 noodig. Ik bid u in naam van de Spanjaarden om hulp. Wij willen gaan werken, sterk daarom onze handen. Wij zien op uw Willem van Oranje, die alles veil had voor de vrijheid van 't geloof. (Applaus).

Dit woord sloeg in en om de sympathie tastbaar te doen zijn, werd op voorstel van den Voorz. een dubbeltjes-collecte gehouden en mocht de Vergadering Ds. Fliedner f 87.08'/2 voor zÜn land meegeven.

Van H. M. de Koningin en Z. K. H. den Prins der Nederlanden kwamen volgende telegrammen, die met daverend applaus begroet werden, in:

Van H. M. de Koningin:

Hare Majesteit dankt u allen voor aangeboden zegenwenschen.

(geteekend) Adjudant Van Tuyll.

Van Z. K. Hoogheid den Prins:

Zijne Koninklijke Hoogheid laat u allen zeer dank zeggen voor aangeboden hulde en goede wenschen.

(geteekend) Van Suchtelen, Adjudant.

en luisterden wij daarna naar hetgeen de Nat. Secr. van België, de heer Balty sprak:

Hoewel ik uw taal niet spreek, heb ik toch niet geaarzeld uw uitnoodiging aan te nemen, want ik wist, dat ik vrienden zou vin-, den, die de taal des harten, de broederliefde, verstaan.

Al zijn wij geen broederen in de politiek, wij zijn het in de christelijke liefde. Op de 7 millioen inwoners, zijn bij ons 7000 protestanten. Als Zuid-Nederland het werk van Willem den Zwijger beter begrepen had, zouden wij eerder het juk der slavernij afgeworpen hebben. Als industrieel volk staat België boven aan de rij der volken, in zedelijk opzicht volgt het achteraan. Wij hebben 8000 scholen en 20.000 koffiehuizen ; 20.000 frs. wordt gegeven voor onderwijs en 500.000 frs. voor geestrijke dranken. Ons volk hëeft behoefte aan het Evangelie van Jezus Christus. Het schommelt tusschen materialisme en bijgeloof, doch ook wij, de zuurdeesem, zijn zwak en hebben gebrek aan geld.

Hoe gaarne hadden wij ook voor dezen broeder gecollecteerd!

De Ned. Chr. Studentenvereen. was vertegenwoordigd door haar Secretaris, den heer A. Hij mans, die sprak:

Ons samenwerken is niet willekeurig gezocht, wij willen belijden, dat wij in Jezus Christus het heil gevonden hebben en wij zouden gaan twijfelen, als wij op ons zelf zien, want dan zijn wij zwak,

Sluiten