Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na zooveel uren van ingespannen luisteren mocht eene kleine verpoozing wel worden genoten. Geleid door leden der Commissie van ontvangst, die met de meeste voorkomendheid voor alles had gezorgd, bezochten velen de Staten-zaal; anderen de nieuwgebouwde Kweekschool der Herv. Gemeente. — 't Bondsbestuur was genoodigd zich met de buitenlandsche afgevaardigden, voor zooverre nog aanwezig, en de Voorzitters van het Eere-Comité en van de Regelings-Commissie te laten kieken.

Zeer spoedig daarop luidde de bel voor den

BONDSMAALTIJD.

Zelden zagen we zoo groot een aantal deelnemers. Wat prijkten in heerlijke kleuren Flora's kinderen op 't hagelblank kleed, 't Was een feestdisch.

De Heer Mr. Schoch was tafel-praeses.

Met een kort woord heette hij de aanzittenden welkom, ging daarna voor in gebed.

Nauwelijks had men zich het eerste gerecht goed laten smaken, of de Voorzitter stelde voor in dezen kleinen kring hulde te brengen aan de Regelings-Commissie. Luide bravo's. De heer Van Noort, de Voorzitter dier Commissie, zeide, wijzende op zijn trouwe helpers: mijnheer de Voorzitter! sta mij toe uwe vriendelijke woorden door te geven aan hen: de Sub-Commissies, en de dames. Ds. De Haan bracht een „Hoch" uit op den Bondsvoorzitter, die de vergaderingen zoo uitnemend geleid had, welk „Hoch" de Bondsvoorzitter met een strijdlustig: sla je mij, ik sla je weer, aan den Voorzitter van het Eere-Comité betaald zette in goeden zin. Ds. Veen bracht een aardige herinnering ter tafel uit het leven van den vader van Generaal-Majoor Schoch, en den vader van den heer Balty. 't Was uit den tien-daagschen veldtocht. De heer Visser (Haarlem) wijdde eenige woorden aan den Spaanschen afgevaardigde, de heer Hoogwerf bracht hulde aan de Bode-Redactie-Commissie, waarbij hij den wensch uitte, dat br. Willemse nog lang daarin zitting mocht blijven hebben. De heer Quarles van Ufford verzocht den heer Sumner van New-York onze groeten over te brengen aan zijn Comité; de Bondssecretaris wijzende op het aanzitten van den Secretaris der N. C. S. V. en van Mr. De Bie, die het eerst de N. C. S. V. op een vroegeren Bondsdag had vertegenwoordigd, hoopte dat wegen mochten worden gevonden, waarop N. C. S. V. en Verbond elkander tot steun konden zijn. Was het te verwonderen, dat de Bondsvoorzitter nog eens het woord vroeg, om een dronk te wijden aan 't Koninklijk Echtpaar en 't Koninklijk Kind ? Geestdriftig stemde men 't Wilhelmus aan. Daarna sprak nog de heer Landstra, ten slotte Dr. De Moor, die verklaarde verheugd te zijn, dat hij weder eens in den kring van het N. J. V. was, welks beginsel hem lief bleef.

De Tafel-praeses wees nu op het lied aan de achterzijde van de spijslijst, en stelde voor daarmede te sluiten. Staande werd toen gezongen:

Sluiten