Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

triumphen. Straks zal het blijken, eensklaps misschien, dat zij niets beteekenen. Zonder Mij, zegt de Heüand, kunt gij niets doen. Gij kunt u pijnigen, maar gij komt niet verder. Gij kunt u inspannen, maar ontkomen kunt gij niet. Laat u gezeggen door Jezus en neemt Hem gewilliglijk in het schip.

Maar ook dan gewaakt en toegezien, dat gij niet van Hem afwijkt. Er is een groot terrein, dat genoemd wordt met den algemeenen naam van onschadelijk. Jonge broeders, denkt er aan: aan de grenzen van het onschadelijke is het glad, heel glad. Velen zijn op dat grensgebied uitgegleden, weggegleden in de wakken van het zedelijke leven. Daar gaapt het gevaar voor ziel en lichaam.

En dan, gij kunt, ook als leden van de christelijke jongelingsvereeniging, dicht bij Jezus staan en toch zonder Hem zijn en handelen. Denkt maar aan Simon Petrus, die in Gethsemane, vlak bij Jezus, het zwaard trekt en er op inhakt, tegen Jezus' wil; en die, niet verre van Jezus, in het huis van den Hoogepriester, zijn Heiland verloochent.

Broeders, zal het woord des Heeren : »Zonder Mij kunt gij niets doen in uw leven tot zijn recht komen, dan hebt gij gedachtig te zijn aan dat andere woord : »Blijft in Mij en Ik in u. Gelijkervvijs de rank geen vrucht kan dragen van zich zelve, zoo zij niet in den wijnstok blijft, alzoo ook gij niet, zoo gij in Mij niet 'blijft.«

O, als de leden van het Jongelingsverbond dat eens verstonden en in praktijk brachten, zou het er in ons land niet beter uit zien? Waar is de invloed, die er uitgaat, alleen reeds van de 2000 leden, heden hier vergaderd? Is die invloed waarlijk een kracht ten goede ?

Broeders, niets zonder Jezus, d. i. nooit zonder Jezus en n e r g e n s zonder Hem. De godsdienst — en dat is voor ons Jezus Christus, want zonder Hem geen dienen van God — de godsdienst geen privaatzaak, niet iets aparts, iets verborgens. Niet slechts met Jezus in de binnenkamer — ook dit, en vergeet het niet om gedurig in de eenzaamheid een ontmoeting met uw Heiland te hebben

maar dan ook, mede op grond van die ontmoeting, met Jezus in den arbeid, op het kantoor, in de werkplaats, in den vriendenkring, op de markt des levens. Schaamt u Zijner nooit, opdat Hij zich uwer niet schame. Laat het overal en in alles mogen blijken, dat gij met Jezus verkeert. Uw leven is ernstig, het is kort, gij Leeft maar ééns. Kingsley zeide eens : ik zal dezen weg — hij bedoelde zijn levensweg — maar éénmaal gaan. En- hij voegde er aan toe : God geve, dat de wereld er straks beter door is geworden, dat ik dezen weg ben gegaan. Dat zij de wensch, de bede van ieder lid van het Ned. Jongelingsverbond. Hare vervulling is mogelijk, maar alleen door levensgemeenschap met den levenden Heer.

Broeders, gebruikt daartoe ook getrouw uwen Bijbel. Stelt u voor, dat er een complot was, dat zich had voorgenomen alle vuurtorens op de kusten der verschillende landen uit te dooven. Zou het niet vreeselijk zijn ? Hoeveel menschenlevens zou dat kosten ! Er is zulk 'n complot, dat tracht uit te dooven al de vuurtorens langs de kusten der eeuwigheid, zoodat de ziel den dood tegemoet

Sluiten