Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denken, en elk in eigen kring leven, maar dit uiteengaan beteekent niets tegenover het vereenigd zijn in liefde voor den Koning der Eere.

Met de woorden van den man, die den Koning der Eere niet lichaamlijk heeft gezien, wensch ik dien hoogeren eisch te omschrijven. Spreker las nu Psalm 24 : 7—10 voor.

Wij hebben, zoo gaat hij daarna voort, niet uitvoerig de beteekenis van dezen psalm tè ontvouwen. Moesten wij in enkele woorden den inhoud wedergeven, wij zouden dan dit lied noemen het getuigenis voor de Souvereiniteit des Heeren. Reeds in den aanvang spreekt de dichter : dat de aarde des Heeren is mitsgaders hare volheid. Maar zij die in de wereld wonen, denken er niet aan, hun Schepper te eeren, Die die aarde heeft gegrondvest op de wateren. Zij heffen den kreet aan : wij willen niet, dat Deze koning over ons zij. Anders is het met het geslacht Jacob. Dat geslaeht staat aan den voet van den tempelberg, en vraagt: wie zal den berg des Heeren beklimmen en staan in de plaats Zijner heiligheid? En het antwoord is : gij die God vreest, die naar Hem zoekt. Maar dit gold niet alleen den kinderen Jacobs, dit geldt ieder, die Christus den Koning der Eere erkent. Van dien Koning der Eere, die woonde tusschen de vleugelen der Cherubim, zong de psalmist. Voor dien Koning moesten de poorten verhoogd; zij waren altijd hoog genoeg geweest, maar als Hij, die sterk en geweldig is, tot zijn tempel komt, dan is de ruimte niet groot genoeg. Zoo ook mijne hoorders, behoort het bij u te zijn. Doch die koning is niet alleen sterk en geweldig in den strijd, Hij heeft ook overwonnen in den strijd dooide Liefde. Hij heeft ons lief gehad tot den einde toe. De heerschappij van den Koning der Eere rust op de Liefde. Zij die naar God zoeken, erkennen dat gezag, erkennen Zijne Souvereiniteit. Die erkentenis is de kracht, waaruit gij persoonlijk moet leven. De Sterke en Geweldige Koning behoort ook in uw kring het middelpunt te zijn, waarom zich alles beweegt. Diens eere te zoeken, hebt gij ook te bedoelen bij uwe bijbelbesprekingen. Zijne eere is ook het doel van ons Verbond. Indien gij de Schrift onderzoekt, daaruit leeft, dan zijt ook gij sterk en geweldig, ook sterk in liefde. De eisch zich te buigen voor het Woord, geldt voor de gemeente van Christus, geldt ook voor de C. J. V. Zonder de Schrift, het getuigenis van den Koning der Eere, zoudt gij Verbond uw ideaal verliezen. Zonder haar leert gij u niet buigen voor den Koning der Eere. Doch met haar, leert gij ook uw eigen waarde kennen, leert gij roepen : Wie ben ik ? en antwoorden: een arme, ellendige zondaar ! en op uwe vraag : wie is Hij ? antwoorden : Hij is de Koning, de Koning der Eere.

Thans gaat spreker over tot het 2e punt van zijn onderwerp:

Hoe zal die Koning der Eere worden ontvangen in Zijn Hof, in Zijn Gemeente ? Hij komt tot den geestelijken tempel. Zijn de poorten onzer ziele geopend, om Hem te ontvangen ? Zoo ja, dan zal Hij binnentreden en ons de hoogste onderscheiding zijn om Hem te mogen ontvangen. Op den Hemelvaartsdag zijn de

Sluiten