Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

poorten des Hemels geopend, de Koning der Eere betreedt Zijn Hof; de Engelen staan gereed Hem te ontvangen. Maar ook giji wordt opgeroepen Hem eere te bewijzen. Maar dan zult gij wijzen op uwe zwakke kracht. Doch ook van die zwakke kracht wil de Koning der Eere geëerd worden. Begin Hem te eeren in uw privé leven, uw voorbeeld zal anderen sterken, de kring van vereerders zal wijder en wijder worden, tot eens heel de aarde vol zijn zal van de heerlijkheid des Heeren. Dat dan alle poorten zich verheffen, ook voor u,. jonge mannen, levende uit de kracht van het beginsel.

Hoe de Koning der Eere de hulde aanvaardt ? Niet voor zich zelf, maar voor den Heer der heirscharen. Eens als Hij wederkeert, zal Hij 't Koninkrijk geven in de handen van Hem, Die is alles in allen. Dan zal alles zich buigen voor den Drieëenen.

Eer 't zooverre is, moet er echter op aarde nog veel gebeuren. Gelukzalig hij, die de wederkomst hoopvol mag verbeiden. Dan zal het blijken hoe de C. J. V. een zegen voor velen is geweest, omdat zij daarin den Heere leerden kennen. Komt dan vrienden, de hand aan het werk. Vergeet echter niet, dat gij arbeidt voor dezen Koning in uw dagelijksch beroep ; alleen laat mij u vermanen, sla de pinnen uwer tenten niet al te vast.

Toen de tempel te Jeruzalem werd gebouwd, waren de werklieden ijverig bezig alles gereed te maken. De bouwlieden hieuwen de steenen, zuiver glad. Er mocht niets aan ontbreken, immers 't waren steenen voor den tempel. Op den tempelberg zelf mocht niets meer er aan veranderd, geen hamerslag gehoord worden. (Zie 1 Kon. 5 : 18 en 6 : 7). Zoo bereide de Heere ook ons, mede door de C. J. V., in dit aardsche leven, wellicht met veel strijd en zelfverloochening en smart, om ons eens in heilige, plechtige stilte in te voegen in dien hemelschen tempel, die de volkomenheid der schoonheid is.

Met de grootste aandacht was ook deze Spreker gevolgd. Nu zong 't zangkoor nog Beati mortui (Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven) van Mendelssohn en Periti Autem (De rechtvaardigen zullen lichten), 't Klonk wonderschoon.

Daarna sprak de Bondsvoorzitter het slotwoord:

Gemeente van Zwolle!

Het is mij eene aangename taak, aan het einde van den 57sten Bondsdag van het Ned. Jongelingsverbond een woord te spreken van diep gevoelden dank.

In de eerste plaats aan de Afdeelingen te Zwolle, de Regelingscommissie niet het minst, die met ijver en tact, met toewijding en geestdrift het voorbereidingswerk heeft verricht en straks weer met het opruimingswerk begint. Dank aan het Eere-Comité dat zoo vriendelijk was als een wacht en een macht te staan om haar heen, zoodat zij het Verbond heeft ontvangen op eene wijze, boven onzen lof verheven. Tot ons leedwezen kon de EdelAchtb. Heer Burgemeester dezer gemeente wegens droeve huiselijke omstandigheden niet tegenwoordig zijn. Wij willen straks den Heer smeeken, dat

Sluiten