Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vermeerdering van het aantal afdeelingen is voornamelijk dus te plaatsen in de provicien Friesland (5), Drente (3), N.-Holland (5), Z.-Holland (3), N.-Brabant (4). Deze cijfers geven te denken in verband met gebrachte bezoeken, het bestaan van Provinciale Commissies, en den arbeid van enkele personen uit de provincies zelf.

't Aantal Bondsleden buiten de afdeelingen vermeerderde van 195 tot 230.

Ernstiger dan ooit hebben de beide Bondsagenten getracht de afdeelingen zooveel mogelijk te bezoeken. De heer Van Bommel had dit jaar meer speciaal als arbeidsterrein Gelderland en Overijsel, terwijl onze jongste agent, Groningen, Drente en Zeeland gedurende langeren tijd bezocht en voorts in verschillende andere provinciën in bepaalde kringen van afdeelingen kleinere rondreizen maakte, 't Plan is in overweging om br. Schmal gedurende korteren of langeren tijd in de.eene of de andere provincie te stationeeren, opdat hij gemakkelijker de in die provincie gevestigde afdeelingen zal kunnen bereiken. — 't Spreekt vanzelf, dat behalve deze reizen nog enkele andere dienstreizen noodig waren, ook naar die plaatsen, waar wij met redelijken grond mochten verwachten eene vereeniging te kunnen stichten. Bekend mogen we veronderstellen, dat de heer Van Bommel mede belast werd met de zorg voor het Bureel, waarin hij werd bijgestaan door den heer Klerekoper.

Met den gesta^en groei van het Verbond is het niet onverklaarbaar, dat er hier en daar getracht wordt, den invloed te verminderen. Wij bedoelen dit geenszins in kwaden zin, gelooven aan de eerlijkheid en de goede trouw van hen, die daaraan medededen, kunnen echter ons niet vrijmaken van de gedachte, dat veel wat gedaan werd, blijk gaf van o. i. verkeerde inzichten of wel van onbekendheid met doel en grondslag van het Verbond, en den heerlijken zegen, dien God op 57 jaren arbeid wilde geven. Tegenover veel alval, staat het meer positief belijden van den Christus. In tal van afdeelingen heerscht opgewekt geestelijk leven, dat naar buiten wordt uitgeleefd, 't Vorig jaar bracht ons een referaat van Ds. Knap, te Groningen, sturend in de richting van een Verbond met getemperd kerkelijke kleur, dit jaar bracht ons een poging van de Redactie van de „Waarheidsvriend" wekelijksch orgaan van den Gereformeerden Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Nederl. Hervormde Kerk, om te trachten te komen tot een Nederlandsch-Hervormden Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden grondslag," of 't gelukken zal, we weten het niet, wij gelooven het wel, er zijn wel andere dingen verwezenlijkt, maar wat wij ook gelooven is, dat als de J. V. ooit daadwerkelijk gebezigd wordt als hulp bij de verbreiding of verdediging der waarheid in welke kerk dan ook, het zeer spoedig met haar gedaan zal zijn. Dan is het kloeke woord van Ds. Wagenaar ten Haagschen Bondsdag gesproken, ons een profetie voor de blijvende schoone toekomst van onze Bondsidee; doch — 't zij niet met scherpte gezegd — daarover bewaart genoemde Redactie het stilzwijgen. Wij mogen hier geen polemiek voeren, toch meenden wij bovenstaande niet onvermeld te mogen laten.

Sluiten