Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit jaar bracht het Verbond eene oplossing van de questie Westland. In aansluiting met het medegedeelde ter vorige algemeene vergadering werd een referendum uitgeschreven, waaraan door 219 afdeelingen, samen uitbrengende 843 stemmen, werd deelgenomen. 110 stemmen verklaarden zich voor de voorstellen Westland, ter vorige vergadering gedaan, 229 er tegen; 176 stemmen vóór herroeping van het besluit te Dordrecht genomen, 151 er tegen. Eq of het Bondsbestuur nu meent, dat de zaak, waarover het ging, daarmede voor het Verbond is afgedaan? Kort en goed, neen! Getuige o. a. het door het Bondsbestuur op de agenda van dezen Bondsdag geplaatste punt in betrekking tot rechtspersoonlijkheid. Herhaalde malen waren de voorstellen Westland onderwerp van bespreking in de Bondsbestuursvergadering, steeds stuitte men, in welke richting men het Besluit Dordrecht wenschte uit te voeren, op tal van practische bezwaren. Dat Jan Evers in het Maandblad van Westland het Bondsbestuur een verwijt ervan maakt, dat het niet een goeden weg voor de uitvoering heeft gevonden, 't zij zoo; maar, dat hij het onderneemt om 't Bondsbestuur te beschuldigen het recht te vertreden is eene aanwrijving, die 't ons onmogelijk maakt met dien schrijver over de zaak te debatteeren.

De Bondsbestuursvergaderingen werden regelmatig eens per drie maanden gehouden; de Dagelijksche Commissie kwam geregeld minstens eens per maand te zamen.

De in deze vergaderingen behandelde onderwerpen waren:

Bestuursverkiezing na de Bondsvergadering. De aftredende leden de Heeren B. J. Gerretson en E. Sillem, werden beiden in hun respectieve functie (2e Vice-Voorzitter en Penningmeester) herkozen.

Besluit om de vacature in het Bondsbestuur, ontstaan door het bedanken van den heer Abbringh te Groningen onvervuld te laten tot de e.k. Algemeene vergadering.

Kennisneming van het besluit der Prov. Commissie van Friesland, houdende benoeming van Ds. Langman van Harlingen als adviseerend lid van het Bondsbestuur.

Rapporten van den Algemeen-Secretaris en den Agent van hun arbeid en van den stand der zaken ten bureele, welke rapporten vaak aanleiding geven tot besprekingen van zeer uiteenloopende richting.

De Financiëele toestand van het Verbond. Dankbaar noteeren wij daaruit de mededeeling, dat aan het Verbond een gift werd geschonken van f 1000.—, met leedwezen vermelden we dat onze Penningmeester steeds moest klagen over een tekort, ondanks de vele vriendengiften en de bijdragen der afdeelingen. Was er iets, waarover het Bondsbestuur zich verblijdde, dan was 't vooral 't medeleven van de vrienden, die gaarne een uur arbeidens over hadden in het Bondsbelang. Al die vrienden hartelijk dank.

De algemeene regeling voor de Sectie-vergaderingen ten Bondsdagen. Aan de bespreking over dit punt werd mede verbonden de behandeling der vraag: Heeft het Bondsbestuur voldoende voeling met de verschillende Commissies? Voorwaar geen vraag van reine

Sluiten