Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij wensehen hartelijk den heer De Boer en zijn staf van medewerkers wijsheid en zegen toe.

Christophilus mocht dit jaar een zeer bijzondere ontvangst genieten. De samenstellers hadden besloten den prijs te verlagen in de hoop daardoor het debiet te vermeerderen. Die verwachting werd niet beschaamd. Bijna 5000 exemplaren vonden gereede afname, slechts de ietwat duurdere gebonden exemplaren wachten nog op koopers. Een deel van vorm en inhoud werden mede door de commissie van samenstellers gewijzigd. Menige verandering zal een verbetering blijken; dat de statistiek van andere Jongelingsbonden, en ook opgave van bij geen Verbond aangesloten vereenigingen, worden gemist, is ons, die anders gewend zijn, vreemd. Over de rooster der bijbelbesprekingen werden in de vragenlijsten eenige opmerkingen gemaakt, die, naar het ons voorkomt, niet juist zijn. De samensteller is o. i. dit jaar zeer gelukkig geweest. Dat de vrienden de Bijbelboeken achtereenvolgens willen behandelen is hun natuurlijk vrijgelaten, dat zij daardoor echter den leden ontnemen het nut der door De Jongelingsbode geboden voorlichting, !S een feit, waarvan de beteekenis niet te onderschatten is We willen geenszins aan de goede bedoeling twijfelen, maar als een der aideelingen ons meldt: onze leden zijn niet onderlegd, daarom beginnen we met Genesis om met Maleachi te eindigen, dan achten we dit, zacht uitgedrukt, eene verkeerde methode.

De Kalender verscheen dit jaar ook weder — helaas niet zoo tijdig, als wij dit gewenscht hadden, waarvan de schuld echter niet bij het verbond li^t. De uitvoering was ook, vooral wat brocheeren betreft, met onberispelijk. We maken deze opmerking niet om nu eens een standje uit te deelen, maar om ons voor te nemen 't volgend jaar te trachten het doel — een net uitgevoerd, goedkoop pi opaganda-boekje te hebben — beter te verwezenlijken. Gaarne zullen we dan ook ons van de aanwijzigingen van enkele afdeelingen bedienen.

Hoe gaarne hadden we gemeld, dat eindelijk de Liederen-bundel voor het Verbond was verschenen, 't Heeft er om gespannen, dat dit waarlijk zou plaats vinden. De benoemde commissie is, naar wij weten, ijverig aan het werk geweest. De keuze was gedaan, vorm vastgesteld (handig zakformaat) maar een auteurs-recht questie maakte afdrukken onmogelijk. Toch meenen wij, dat binnen korten tijd de Bundel het licht zal zien.

Twee buitengewone zaken vorderden mede nog de aandacht van het Verbond.

De eerste was het aanbod van het gebruik van een groot stuk heidegrond onder Lunteren, teneinde daarop een zomerkamp te kunnen stichten. Steller dezes had het genoegen met den notaris ter plaatse de noodige opnemingen te doen. Het terrein, gemakkelijk te bereiken, in het centrum van het land leek hem zeer geschikt. Plannen werden ontworpen, waarbij gehoopt werd op medewerking van de Regeering, daarin bestaande, dat zij ons in gebruik zou geven de noodige tenten. De vriendelijke tusschenkomst van een zeer invloedrijk persoon bracht ons echter het bericht, dat dit kon

Sluiten