Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschieden indien het Verbond verhooging der volksweerbaarheid bedoelde. In hoeverre dit het geval is, laten wij onbeslist, doch zeker is het, dat ons zomerkamp niet bedoelde te zijn een oefenplaats voor marcheeren, tirailleeren, attaqueeren, maar wel een plaats, waar onze bondsleden, vooral de werkers, eenige dagen samen konden zijn. De onafzienbare Luntersche heide moest voor het Verbond worden het terrein, waar de vrienden, vrij van alle beslommeringen, elkander onder goede leiding konden sterken voor nieuwen arbeid. Of we dus ons accept van het vriendelijk aanbod moeten terugvragen ? Geenszins meenen we, vooral niet, omdat het samenvallen van besprekingen over een „ Erholungsort" een kampterrein met de aanbieding — zoo ongezocht geschiedde, dat we daarin een vingerwijzing gelooven te zien. Of onze gedachten zich moeten wijzigen en misschien Lunteren de plaats moet worden voor een vast gebouw van ons Verbond .... doch daarover sprak het Bondsbestuur nog niet. Inmiddels den schenker onze hartelijke dank; zijn aanbod getuigt van groote liefde voor onze zaak. Wij hebben beloofd zijn naam niet te noemen, wij vertrouwen, dat de blijde verrassing, die uw verslaggever moet hebben verraden, toen hij enkele uren vertoevend in het stille Nunspeet, onverwacht door den Bondsvriend, eenige dagen daar logeerend, voor deze zaak werd aangeroepen, wel het bewijs moet geleverd hebben, dat 't aanbod met dank zou worden aanvaard.

Als laatste punt voor dit deel van het verslag bewaarden we de Wereld-Conferentie te Elberfeld-Barmen. Ons Verbond was daar door ruim 80 personen vertegenwoordigd. Aan ons land was het referaat toegewezen: de C. J. V. en de Zeelieden. We waren zoo gelukkig Dr. J. Lammerts van Bueren van Amsterdam bereid te vinden het referaat te leveren. We wagen het niet hier indrukken weer te geven. Elk die De Bode, of De Nederlander, of Het Nieuws van den Dag gelezen heeft, weet welke heerlijke dagen in het Wupperthal werden doorleefd, 't Is dan ook geenszins te verwonderen, dat verscheidene bezoekers door onze afdeelingen werden genoodigd hunne indrukken ter Conferentie ontvangen weer te geven. Van nabij zijn wij ermede bekend met hoeveel aandacht dat verhalen werd gevolgd, 't Staat bij ons vast dat de door de bezoekers ontvangen zegen, wederom over menige afdeeling werd uitgestort. Enkele vereenigingen deelden ons dat ook mede.

We mogen niet nalaten in dit verslag te wijzen op den arbeid van verschillende Commissies; wij doelden reeds op het werk van die voor correspondenten en ringen, noemen thans de Commissie voor Letterkunde, die voor den Witte-kruis arbeid, die voor de Emigranten-arbeid, die voor de Zending, die voor Drankbestrijding door Geheelonthouding, die voor het werk in Indië.

Deze volgorde is eene gansch willekeurige, staat in geen verband met het groote belang, dat iedere Commissie behartigt. Voor den arbeid der eerste vier Commissies kunnen wij volstaan met verwijzing naar de door haar gegeven verslagen, in De Jongelingsbode gepubliceerd. Wie zal eigenlijk naar waarheid kunen schatten den grooten zegen die het werkzaam optreden der Commissies heeft

Sluiten