Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den arbeid in de Bode maakt dit overbodig; we wenschen dit jaar eens de aandacht te vestigen op de rij van onderwerpen, die voor de afdeelingen werd behandeld door verschillende sprekers, wien wij hartelijk dank brengen voor hetgeen zij in het belang der Vereenigingen deden. Zij, die partij weten te trekken van anderer voorbeeld, zullen voor een bestudeering dier lijst zich gaarne eenige moeite gunnen. Wij trachtten de onderwerpen in rubrieken saam te brengen. Volledig is de lijst natuurlijk niet, doch de conclusie mag ook daaruit zeker weder getrokken, dat de C. J. V. nog altijd haar levensdoel verwezenlijkt.

Behandeld werden:

Vereenigingsonderw.

Ds. Bakker (Koudum) Verhouding tusschen gemeente en de J. V.

Ds. Beukenhorst (Sluis) de Wereldconferentie.

Ds. Boschmate (Ruurlo). De sieraad v. d. Chr. Jongeling.

H. v. d. Dool (Baarn) De Wereldconf.

W. de Graaf. Iets uit het leven van George Williams.

W. Hoge weg (Hengelo) De Bijbel en de jongeling.

G. Kreijenbroek (A'dam) De C. J. V. en haar arbeid.

Ds. J- Langman (Harlingen) De J. V. in de gemeente.

id. De Gemeente en de C. J. V.

J. J. la Maitre. Drankbestrijding in het N. J. V.

J. A. Meijer (Wijhe) Het werk onder de militairen in Ned. Indië.

Joh. v. Meggelen. Des Jongelings wapenrusting.

Ds. Ossewaarde (Nijmegen) De Jongelingsvereen.

Ds. J. L. Pierson (Groningen) Het

vereenigingsleven.

Ds. Pijnacker Hordijk. De J. V. in verband met de Zending.

A. L. J. Schmal. Het Nut eener

Q j y

Treffer (Sliedrecht) De C. J. V. en het Socialisme.

W. Wagenaar (Rotterdam) Doelen wijze van arbeiden onder de Emigranten.

Wessels (Goor) Ontstaan, werking en doel der C. J. V.

L. Waoldrik. De Chr. Jongel. en zijn sociale roeping.

L. G. James. Wereldconferentie te Barmen.

J. Rauws (Rotterdam) Drie wereldconf erentiën.

Ds. P. Stegenga (Garderen) De wereldbond.

Ds. P. Veen. Iets over de wereldb. De wereldconferentie.

W. Wagenaar. Iets over het werk v. d. W. B. onder de Jongelingen. »De Wereldconf. te Barmen.

D. Willemse. De Wereldconferentie te Barmen.

Geschiedkundige.

W. Gilles. (Utrecht) Een bijna vergeten prins in het huis v. Oranje.

Ds. Herwerden (Brummen)Anselmus

Ds. Hoogerzeil (Vorden) Franciskus v. Assysie.

Ds. J. D. J. Idenburg. Maria II Stuart.

Ds. D. Kuilman (Lellem) De Makkabeën.

Dr. v. d. Meere. Het monnikwezen.

Ds. J. J. v. Noort (Amsterdam) Gerhard Terstegen; 't Is Oranje, blijft O., 't is O. Boven; Petrus Datheen.

J. Postmus. (Amsterdam) Juliana von Stolberg.

Ds. Verdoes Kleijn. Iets over de z.g. gevangenschap geschriften der kerk.

Ds. Vunderink (Amersfoort) Judas de Makkabeër; De profeet van Florence.

Ds. G. H. Wagenaar (Rotterdam) Tweeërlei stroomingen in de Kath. . Kerk en in de middeleeuwen; Luther en Erasmus.

Sluiten