Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Bijdragen der Afdeelingen" te zamen met „Collecten en Opbrengst der Centsvereenigingen" slechts ruim f2500.— opbrachten.

Voegt men daarbij de f715.83 die voor het Tekort gegeven werden en met de gift van f 1000.— op „Buitengewone ontvangsten" geboekt werden dan komt men tot het gezamenlijke cijfer door de Afdeelingen bijeengebracht van ruim f3200.—, terwijl in het vorige jaar, toen de giften „Voor het Tekort" bij de „Bijdragen der afdeelingen" werden gevoegd, het totaal cijfer van ruim f3300.— werd bereikt.

1908/9. 1909/10.

Bijdragen der Afdeelingen f 2424.30)^ f 2308.85%

Collecten 689.40 " „ 181.62 ~

Centsvereenigingen. . . „ 145.42% „ 28.88 Buitengew. ontvangsten . „ 68.75 „ 715.83

f 3327.88 f 3235.18%

De Bijdragen „Voor het Tekort" waren dus feitelijk niets extra's maar veeleer een verplaatsing van de gewone Bijdragen! Hierbij zij opgemerkt dat „Centsvereenigingen" evenals vele „Collecten" thans veelal onder de Bijdragen der Afdeelingen verantwoord worden omdat zij in vele gevallen deel uitmaken van de Verplichte bijdragen aan het Verbond.

Hoe dankbaar wij dus ook zijn voor een gift van f 1000.— in den aanvang van het jaar ontvangen, zij verbeterde den algemeenen toestand des Verbonds geenszins. Zij werd inderdaad gegeven voor het groote Tekort van verleden jaar, maar aangezien er vermoed werd dat wij ook dit jaar weder voor een belangrijk Tekort zouden worden gesteld, werd in een Bestuurs-Vergadering besloten de gereserveerde schenking, die op de vorige Balans voorkomt, te gebruiken tot dekking van het Tekort van het jaar 1908/1909.

Dit laatste cijfer is dus op de tegenwoordige balans teruggebracht tot f 120.82% en de f 1000.— bovengenoemd dienden om het verlies van dit jaar te dekken en moesten nog vermeerderd worden met f 300.—, verhooging van de Voorschotrekening tot f 1400, om ten slotte toch nog een verlies over te laten van f 11.56 waarmede het afgesloten boekjaar eindigde.

Nog dient opgemerkt te worden dat de bijdragen voor den 2en Agent met + f70.— verminderden, doordat eenige voorname contribuanten voor dat doel hunne contributiën introkken omdat het niet in hunne bedoeling gelegen had er langer dan een jaar mee door te gaan. Alleen de post „Bondsleden en Begunstigers" is toegenomen en dit is zonder twijfel een verblijdend teeken.

Slechts zij het mij vergund dringend te wijzen op de noodzakelijkheid van het opgeven van de nieuwe adressen bij verhuizing. Wanneer dit niet geschiedt gaan vele contributiën verloren en worden extra onkosten gemaakt.

Verder zij den Bondsleden en Contribuanten die in het Buitenland vertoeven, vriendelijk aanbevolen hunne contributiën zelf in te zenden waartegen dan gaarne een kwitantie zal gezonden worden. Het disponeeren van hier uit wordt te moeielijk en te kostbaar!

Sluiten