Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE D.

Verslag over het Emigranten-werk.

Tegenover hen, die vaderland en familie verlaten, om naar een onbekend land met een veelal onbestemde toekomst te gaan, heeft het Nederlandsch Jongelingsverbond een grootsche taak te vervullen.

Sedert voorjaar 1908 heeft het bewezen, dat te verstaan. Langzaam heeft het werk onder de Emigranten zich ontwikkeld, en het stemt mij tot g'roote vreugde, dat ik in de gelegenheid word gesteld, om van den groei van dien arbeid iets mede te deelen.

Ik wensch daarbij allereerst te memoreeren, dat met ingang van 1 Juni 1909 het werk onder de landverhuizers te Rotterdam werd toevertrouwd aan het Centraal Comité van Christelijke JongelingsYereenigingen te dier plaatse, welk Comité dezen arbeid namens het Nederlandsch Jongelingsverbond uitvoert.

Voor ik er toe over ga om bijzonderheden uit den laatsten tijd te vermelden, zij het mij vergund, in herinnering te brengen, wat door de Emigranten Commissie in het N. J. V. tot 1 Juni 1.1. werd verricht.

Werkzaamheden Emigranten-Commissie tot 1 Juni 1909. De Commissie bestaat thans uit de heeren J. Ph. Marmelstein, Voorzitter, W. Wagenaar, Secretaris, W. Liotard, J. Hoogwerf en P. van den Akker.

Zij zorgde er voor, dat de kast met Emigranten-kaarten, opgehangen in het Hotel der Holland-Amerika Lijn, steeds gevuld was.

Betrekkingen werden door haar aangeknoopt met de Weleerwaarde heeren Ds. F. L. van 't Hooft te Recklinghausen, Ds. G. Kind te Emden en den heer Willem Jansen te Oldenburg, om te trachten iets te doen in het belang van de Hollandsche jonge mannen, welke in die districten mochten wonen.

Zij stond in verbinding met den Emigranten-Secretaris te New-York, den heer H. W. Hoot, alsmede met den Assistent-EmigrantenSecretaris, den Weleerw. heer Ds. J. van Burk, onzen landgenoot.

Niet onvermeld mag blijven, dat op verzoek van laatstgenoemden predikant drie groote kisten met boeken, — ter waarde van ongeveer f 500.— (Vijf honderd gulden), — (wegende 530 K.G.), naar New-York werden verzonden, ten dienste der Hollandsche landverhuizers. De Commissie werd door de volgende giften daartoe in staat gesteld: A. B. de H. te H. f5.—, N. N. f0.50, Dames W. te A. f3.—, Dames I. te D. f 10.—, Dames v. D. teR. f10.—, L.

Sluiten