Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gr. J. te S. Ring-Collecte f3.01, F. S. S. f200.—, terwijl zij van verschillende personen voor dit doel kleine zendingen boeken mocht ontvangen. Yoor al deze milde giften betuigt de Commissie openlijk haar hartelijken dank.

In nagenoeg alle Nederlandsche bladen werd een ingezonden stuk geplaatst, waarin de aandacht op den arbeid van de EmigrantenCommissie werd gevestigd. Naar aanleiding hiervan kwamen bij den Secretaris een aantal brieven in, met verzoek om inlichtingen, welke werden verstrekt.

Werkzaamheden van den Emigranten-Secretaris van 1 Juni 1909 tot 31 Maart 1910. In het voorjaar 1909 werd ons land bezocht door den heer Chr. Phildius, Vertegenwoordiger van den Wereldbond van C. J. V. Zijn komst had ten doel: het aanstellen van een Emigranten-Secretaris voor Rotterdam. Mede door den financieelen steun van de Amerikaansche Jongelings-Yereenigingen, het Nederlandsch Jongelingsverbond en de Rotterdamsche Yereenigingen, aangesloten bij het C. C., werd het beoogde doel bereikt.

Na 1 Juni 1909 werden, zoo getrouw als eenigszins mogelijk was, de naar Amerika vertrekkende booten, alsmede de hotels, waarin de landverhuizers tot het vertrek der Atlantische stoomers verblijven, door mij bezocht.

Van uit deze haven vertrokken wekelijks de booten der „HollandAmerika Lijn" en om de twee weken die der, North West Transport Line."

Met dankbaarheid mag ik mededeelen, dat men mij overal met de meeste welwillendheid ontving. Het is mij thans ook mogelijk om onder de landverhuizers, die per booten van de Holland-Amerika Lijn vertrekken, te arbeiden.

In het najaar 1909 verminderde de emigratie zeer; in de laatste maanden is zij echter toegenomen, en zijn er booten, die met 1500/2000 landverhuizers vertrekken.

Plaatsruimte verbiedt mij, een en ander over mijn ontmoetingen te verhalen.

Wanneer ik in de gelegenheid was gesteld, om met emigranten in verbinding te staan vóór het tijdstip, dat zij naar Amerika vertrokken, werden zij, desverlangd, door mij van trein of boot gehaald en vervolgens naar hotel of stoomer gebracht.

Een woord van hartelijken dank moet hier worden uitgesproken aan die Correspondenten en Secretarissen, die op velerlei wijzen den arbeid steunden, hetzij door het plaatsen van berichten over het Emigranten-werk in Couranten of wel doordat zij mij in verbinding stelden met personen, die naar Amerika gingen en wenschten, dat zij te Rotterdam en New-York door Vertegenwoordigers der C. J. V. werden afgehaald.

Statistische gegevens. Het is bekend, dat door mij Emigrantenkaarten uitgereikt worden, waarop steeds in Engelsche- en in een andere taal de aandacht gevestigd wordt op de in Amerika bestaande Christelijke Vereenigingen van Jonge Mannen.

Ik heb deze kaarten thans in 15 talen. Sedert 1 Juni werden door mij, tot 31 Maart 1.1. uitgegeven:

Sluiten