Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met erkentelijkheid wordt melding gemaakt. In de maand Augustus 1.1. waren te Rotterdam een vijftal Vereenigings- Secretarissen uit den Staat Pennsylvania, die in het belang van het Emigranten-werk 14 maanden in Europa waren geweest.

Dr. Gr. W. Tupper, Emigranten-Secretaris te Boston, bezocht in de maand Juni 1.1. deze stad en nam van den arbeid onder de Emigranten kennis.

Om het den emigranten gemakkelijk te maken, wordt door mij, als ik in het werk ben, een pet gedragen met de initialen Y. M. C. A. Meermalen gebeurt het, dat men daardoor in mij den Vertegenwoordiger der C. J. V. herkent.

Vóór het eindigen van dit overzicht zij het mij vergund, nog een wensch uit te spreken. Nog te weinig is het Emigrantenwerk in de afdeelingen van ons Verbond en ook daarbuiten bekend. Van harte hoop ik, dat men toch niets onbeproefd zal laten, om de aandacht op dezen tak van arbeid te vestigen. Menigmaal kwam het reeds voor, dat ik op de vertrekkende booten bondsleden ontmoette, wier namen mij niet tevoren door den Correspondent of Secretaris waren opgegeven. En dit kan veranderd! Wilt gij daartoe medewerken?

Met een danktoon aan onzen trouwen God in het hart eindig ik. Hij toch was het, Die het werk leidde en Hem alleen zij de eer toegebracht. Onzen arbeid blijf ik bij voortduring in de voorbeden van hen, die de uitbreiding van Gods Koninkrijk bedoelen, aanbevelen.

W. Wagenaab, Emigranten-Secretaris.

Wij namen slechts de verslagen van den Witte-kruis bond en den Emigranten-Secretaris op, omdat meer ruimte niet beschikbaar was en deze BondsarBeid niet afzonderlijk dit jaar is besproken.

Sluiten