Geen zoekvraag opgegeven

  • / 100

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVEN VAN A. H. K R LJ YT,

N Z. Voorburgwal 262. :: :: Amsterdam.

NIEUWE BANEN.

Maandschrift ter verdediging en verdieping van de Christelijke Wereldbeschouwing,

onder Redactie van

Dr. A. H. DE HARTOG.

„Nieuwe Banen" is zijn derden jaargang ingegaan met een steeds klimmend Abonnementental. Dit is wei een bewijs, dat dit Tijdschrift in een behoefte voorziet, de behoefte van hen, die zich niet traag terugtrekken in hun hoek, meenende, dat de problemen er voor ieder zijn behalve voor den Christen: de behoefte van hen, die temidden der levens-raadsels roepen om meerder licht.

Deze derde jaargang belooft belangrijker nog te worden dan de beide voorgaande. Want nu komt de Redacteur toe aan de stelselmatige uiteenzetting van de Christelijke leer. Tot nog toe gaf hij meer oriënteerende artikelen. Dat was noodig, ter verkenning van het algemeen-wetenschappelijk terrein. Maar in de nieuwe jaargangen komen de Christelijke leerstukken van Schepping, Val, Wonderbare Geboorte, Opstanding, Hemelvaart enz. uitvoerig ter sprake.

De rubrieken „Ingekomen vragen" en „Boekaankondiging" worden voortgezet.

Prijs per jaargang f2.50. :: Franco per post f2.75. Proefnummer wordt op aanvrage gratis toegezonden

17 Mei 1910 is verschenen:

VERZOENING, een beschouwing,

door Dr. A. H. DE HARTOG.

Prijs in zwaren stempel-omslag (pl.m. 150 pag.) f 1.90.

Is verschenen: INTREEPREEK,

gehouden te Haarlem in de Groote Kerk op Zondag 17 April 1910, door Dr. A. H. DE HARTOG. :: :: :: :: Prijs 25 cents.

Boekdrukkerij C. C Callenbach — Nijkerk.

Sluiten