Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in dienst van een ander lichaam dan de Vereeniging, dan houden de geldelijke verplichtingen der Vereeniging tegenover hem van den dag der huwelijksvoltrekking op.

Bij zijn huwelijk ontvangt hij van de Vereeniging een bepaald bedrag ter tegemoetkoming in de kosten van eerste inrichting.

Zulk een broeder blijft zedelijk aan de Vereeniging verbonden, behoudt den naam „Broeder van Meer en Bosch", blijft, behoudens vrijstelling, het broederkostuum dragen, doch dan voor eigen rekening, en is verplicht eene geregelde briefwisseling met de Inrichting te onderhouden en de „broederdagen" bij te wonen, waarvoor de reiskosten hem worden vergoed.

Natuurlijk geschiedt dit alles onder beding, dat de broeder zich gedraagt naar de voor de gehuwde broeders bij reglement voorgeschreven verplichtingen, en hij door zijn gedrag geene oorzaak geeft dat de Vereeniging elke betrekking met hem moet verbreken.

En nu mag worden aangenomen dat, na deze uiteenzetting, de vragen, bij den aanvang gesteld, voldoende zijn beantwoord, en dat de lezing dezen en genen wel aanleiding zal geven om aan het diakonenwerk zijn volle aandacht te wijden of er met anderen van gedachten over te wisselen.

Welkom zal zijn elke jonge man, die aan de gestelde voorwaarden voldoet en die, zonder persoonlijke belangen voorop te zetten, in eendracht wil samenwerken tot bereiking van een schoon levensdoel, gewillig om te leeren, bereid zijne persoonlijkheid te ontwikkelen, en een leven te ontplooien, dat in liefde tot den Heer zich Hem en Zijn werk heeft gewijd.

De aanvraag om toelating geschiedt aan het adres van den Directeur der Inrichting, den heer J. L. Zegers, te Heemstede.

Sluiten