Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Kerk en de Zending.

Toespraak gehouden door Rev. A. T. PIER50N van

Philadelphia, \?er. Staten van Amerika.

" %

, t

rlilïijne hoorders, wij zullen nooit den zegen begrijpen, welke Mr er rust op de belangstelling, die men heeft in de Zending f onder de heidenen, wanneer wij niet tot een beter begrip komen, van den band die er bestaat tusschen de kerk in het vaderland en het werk der Zending, zooals dit duidelijk in Gods Woord onderwezen wordt. Het trof mij, dat de Heer Jezus in Zijne eerste gelijkenis van den zaaier zegt: »Het zaad is het Woord Gods," maar in de tweede gelijkenis zegt Hij : >Het goede zaad zijn de kinderen des Koninkrijks." Het zijn dus twee zaden, die de Zoon des menschen zaait op den akker der wereld _ het eene is Zijn Woord en het andere Zijne wedergeboren kinderen, en beiden zijn noodig voor den laatsten oogst. Ik geloof met het oog hierop, dat de kerk nooit behoorlijk gerealiseerd heeft, welk een eenheid er bestaat tusschen de kerk fn de christenheid en de evangelisatie van de geheele wereld.

Toen aan Clerk Maxwell, de groote natuurkundige geleerde, gevraagd werd, wat de grootste ontdekking was der negentiende eeuw, antwoordde hij: „dat de Grammachine terugkeerend werkt." De Grammachine brengt de electriciteit voort en men heeft ontdekt, dat kracht-electriciteit ontwikkelt en electriciteit kracht; dit is wat hij meende toen hij zeide, dat de machine terugkeerend werkt. Gij kunt bij electriciteit snelle beweging ontwikkelen en omgekeerd. Zoo ontwikkelt het leven der kerk zendingsgeest, en de zendingsgeest ontwikkelt het leven in de kerk. De wet heeft een terugkeerende werking.

Ik had een vriend te New-York, die ongeveer 15 jaar geleden een schoon gebouwde kerk aan zijn kerkgenootschap ten geschenke gaf. Er was echter een zware hypotheek op, dus een zware schuld. Toen het gebouw ingewijd werd, zeide hij bij de openingsrede, dat de gemeenteleden beginnen moesten praktisch en stelselmatig een zendingswerk te ondersteunen.

Sluiten