Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

millioen menschen, die het Evangelie nog niet gehoord hebben!

Hoe veel Zendelingen worden door protestantsche landen uitgezonden ? Gesteld dat wij de protestanten die gemeenteleden zijn op 60 millioen schatten, dan zoude het slechts een Zendeling op de 2000 zielen zijn ; die wij naar de heidenlanden zenden.

Vervolgens wat het geld betreft. Een zeer nauwkeurige schatting heeft aan het licht gebracht, dat niet meer dan 1 van de f iood van ieder middelmatig inkomen dezer protestantsche gemeenteleden voor de Zending onder de heidenen wordt gegeven. Wat is dit als offer voor de evangelisatie van millioenen natuurgenooten, die nooit het Evangelie gehoord hebben ? Terwijl het offer van enkele vrienden zeer veel meer bedraagt dan die ƒ 1, is toch het gemiddelde dat gegeven wordt, zeer weinig — het is inderdaad veel te weinig. Indien de uitwendige Zending groeien zal, zooals het behoort, dan is er slechts één weg open voor de kerk te huis, de belangstelling moet grooter worden, dan zullen de gebeden en de gaven zeer veel vermeerderen.

Wat het geven betreft, het is niet zoozeer de vermeerdering van elite persoonlijke gave van enkele menschen, als wel, dat het geven voor de Zending door de menigte, algemeen moet worden. Men heeft gevonden in samenhang met electro-magnetisme, dat indien men de kracht van den electrischen stroom wenscht te versterken, men dit doen kan niet door elke cel grooter te maken, maar door het getal cellen te vermeerderen.

Ten einde het welzijn van eene gemeente te bevorderen op het punt van geven, is het niet noodig, dat de giften op zichzelf grooter worden, maar wel dat er veel meer gevers komen en dat ieder gemeentelid van de kerk van Jezus Christus stelselmatig en met gebed een gedeelte van zijn inkomen, hoe klein het moge zijn, tot bepaalde doeleinden voor de uitbreiding van Gods koninkrijk geeft, omdat zoo zeker als menschen belanghebben in hetgeen zij geven, zij belang zullen stellen in de dingen, waarvoor zij geven en door de vermeerdering van hun kennis, zullen zij vervuld worden met den ijver en de liefde waarmede Gods werk wordt voortgezet; zoo wordt natuurlijk een ziel die geeft, ook een biddende ziel.

Gij kunt verstandig en ijverig geven zonder te bidden en gij kunt ijverig en geestelijk bidden zonder te geven, de Zendingsijver en het ware leven der kerk moeten te zamen gaan, het moeten levende schakels zijn tusschen de gemeente in het vaderland en de heidenwereld. Het is een drijfveer voor de

Sluiten