Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getrokken en daarbinnen gaat 't trap-op-trap-af, door al die Kuizen heen, naar de tallooze kamers en afdeelingen.

Sch uin tegenover het hoofdgebouw aan die Oude Zijds Voorburgwal, kunt ge eenige aardige zeer oude gevels zien o. a. van het gebouw,

waar de Bank van Leening is gevestigd.

❖ %

Tot slot.

Over Amsterdam zijn dikke boeken geschreven en het is natuurlijk onmogelijk, om in dezen „gids' uitvoerig alle gebouwen en bezienswaardigheden te beschrijven. Hoofdzaak is, dat men zich direct een beetje weg-wijs maakt. Moeilijk is 't niet, als men onthoudt dat het oude middengedeelte der stad een halve-maanvorm heeft, doorsneden door hoofd- en andere straten, die allen, straalsgewijze ongeveer, naar den Dam voeren. De drukste uren op weekdagen zijn die tusschen 3 en 5 '/.■> uur. Een onafgebroken stroom menschen gaat dan in beide richtingen door de Leidsche-, Utrechtsche- en Kalverstraten. Rijtuigen, auto's, trammen, karren, fietsers enz. krioelen daartusschen en het grootsteedsche leven is dan in vollen gang. 's Morgens vóór 9 uur zijn er meer speciale stroomingen waar te nemen naar de oude stad en 'smiddags na 5 uur uit de oude stad. Over het algemeen zal iedereen u gaarne den weg wijzen, maar daar er in een stad van meer dan een half millioen inwoners heel wat op straat loopt, zoo is 't aan te raden u eerst te wenden tot een politieagent.

Wilt ge iets Amsterdamsch meè naar huis

terug nemen koop dan wat „Amsterdamsche Korstjes of „Amsterdamsche Bolussen".

Voor t laatste lekkers is een oud bekend adres in de Molsteeg, vlak bij het Hoofdpostkantoor.

En hiermee besluit ik mijn zeer beknopte wenken die, naar ik hoop u van dienst zullen zijn bij uw bezoek aan Amsterdam.

Als ge, in de tusschenuren, dat ge niet samenkomsten behoeft bij te wonen, door de hoofdstad wandelt, dan zult ge met dezen „gids" bij u, best den weg kunnen vinden, als ge maar uw uitgangspunt onthoudt.

Sluiten