Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groote Feestavond

op Woensdag 30 April 1913, des avonds ten Vjz ure

in het Concertgebouw.

Met welwillende medewerking van :

het Mandoline Gezelschap „Residentia", afd. der Chr. Ver. van Jonge Mannen, Den Haag. Directeur: de heer A. P. MURKENS; de Christelijke Muziekvereeniging „Arti et Religioni . Directeur: de heer H. VAN DER HORST;

het Mannenkoor, samengesteld uit leden der Amsterdamsche Bondsafdeelingen. Directeur; de heer FRANS HASSELAAR, (Organist der Koepelkerk te Amsterdam), accompagnement van den heer V^OUTER ^^ESTERHOUD, (Organist der Oranjekerk te Amsterdam) ; Excelsiors Gymnastiek-Vereemging, afd. der C. J. M. V. „Excelsior"' te Amst. Directeur: de heer J. A. VAN DER LINDE.

PROGRAMMA.

1. Gemeenschappelijk Gezang:

Lof zij den Heer!

Lof zij den Heer, den almachtigen Koning der eere, Dat aard en hemel den lof Zijner glorie vermeere! Meng in 't geklank,

Ziele, uw aanbiddenden dank!

Zinge al wat ademt den Heere!

Lof zij den Heere, die werelden dacht, en zij waren! Die al de dropp'len geteld heeft der golvende baren; Die met Zijn staf Heerscht van uw wieg tot uw graf: Psalmzinge uw hart met de snaren!

Lof zij den Heer, die uw bevende vrees zal beschamen; Noem Hem uw Vader : de kroon van Zijn heerlijke namen. Dwars door den dood,

Neemt Hij u op in Zijn schoot.

Loof Hem in eeuwigheid, Amen!

2. Opening.

3. Welkomstwoord van den Voorzitter der Regelings-Commissie: Dr. J. LAMMERTS VAN BUEREN.

4. Zang van het Mannenkoor:

Verbondslied.

]. J. L. ten Kate. G. A. Heinze.

Komt, reiken wij elkander De trouwe broederhand!

Wat wissel' of verander',

Ons trouw Verbond houdt stand!

Eén woord heeft ons verbonden,

Wij dragen ééne vaan,

Eén Redder van de zonden,

Eén Koning voert ons aan!

Sluiten