Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Union Chrétienne Wallone de Jeunes Gens. Opgericht 1896.

Vergaderlokaal: Prinsengracht 759. Geopend iederen Donderdagavond (81 ƒ2 uur).

Secretaris: M. Th. C. BOKELMANN, Noorderstraat 68.

Christelijke Jongelings-Vereeniging „DAVID".

Opgericht 1902.

Vergaderlokaal: 3e Weteringdwarsstraat 15. Geopend iederen Zaterdagavond (8 uur).

Secretaris: M. OOSTERHAGEN, Allard Piersonstraat 17'".

Christelijke

Jongelings-Vereeniging „JONATHAN" (Oosterpark).

Opgericht I 904.

Vergaderlokaal: Ie Oosterparkstraat 12. Geopend Zaterdagavond (om de 14 dagen, 8 uur).

Secretaris: L. E. DRULMAN, Jacob van Lennepkade 1 1 2'.

Christelijke

Jongelings-Vereeniging „JONATHAN" (Oostenburg).

Opgericht 1910.

Vergaderlokaal: Oostenburgergracht 77. Geopend iederen Zaterdagavond (8 uur).

Secretaris: L. BELT, 1 e van Swindenstraat 78.

Iedere jongeman, wonende te Amsterdam of die er zich vestigt, wordt vriendelijk verzocht eens met onze Vereenigingen kennis te maken. Alle gewenschte inlichtingen zijn aan bovengenoemde adressen te bekomen.

Het Nederlandsch Verbond telt 496 afdeeIingen met 12750 leden (en 7000 leden van Knapen-Vereenigingen).

Het Nederlandsch Jongelingsverbond behoort tot den Wereldbond van C. J. M. V. De Wereldbond omvat 8.584 Vereenigingen met 986.131 leden (in Jongemannen-Vereenigingen) en 114.399 leden (in Knapen-Vereenigingen).

Verkrijgbaar aan het Bureel van het Nederlandsch Jongelingsverbond, Heerengracht 255, Amsterdam:

Liederbundel van het N. J. V ƒ' 0.30

Klavierbegeleiding voor idem 1.25

Uit de Schatkamer II ingenaaid ,, 0.60

idem gecartonneerd . . . . „ 0.70

Een bundel proza en poëzie van aanteekeningen voorzien. Abonneert U voorts op:

De Jongelingsbode, Weekblad van het N.J.V., iedere week 8 pagina's, prijs f 1.— per jaar.

Jong Holland, Geïllustreerd Weekblad voor Jongeliedéïi, prijs f 1.— per jaar.

Letterkundig Maandblad, prijs f 0.70 per jaar.

Jaarboekje (Christophilus), prijs f 0.30, geb. f 0.50 enz. enz.

Een ieder, die instemt met den grondslag van het N. J. V. kan bondslid buiten de afdeelingen worden. Minimumbijdrage ƒ 1. per jaar. Men geve zich aan bovengenoemd adres, Heerengracht 255, Amsterdam, op !

Sluiten