Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De echte Chinees versmaadt ieder voordeel, dat uit andere landen komt; hij wil met vreemde volken niets te doen hebben. Het lielst zou hij zich weder geheel van de wereld afsluiten.

In een Chineesche stad ziet het nog precies zoo uit als voor duizenden jaren.

Nog heden, de wijde, bonte kleeding niet de lange mouwen, waarin de handen verdwijnen; de spitse breedgerande hoeden van rijstestroo, de gele, opwaarts gebogen schoenen, dezelfde tweewielige karren met de naakte koelies.

De lunzen hebben nog hetzelfde speelgoedachtige uitzien en zijn met torentjes van porcelein versierd, aan welker naar beneden gebogen dalchoeken schelletjes hangen.

De openbare gebouwen zijn meestal schoon, soms zelfs prachtig, maar de draken en hoofden, die men als sieraad aangebracht heeft, maken deze gebouwen belachelijk en ontsieren ze vaak.

De Chineesche Keizers regeeren despotisch, maar de kasten der geleerden en priesters zijn een tegenwicht tegenover die macht.

De Keizer is gedwongen zijne beambten en ministers uit de eerste kaste te nemen en zoo is den rijken en hun, die aanzienlijke verwanten hebben, alles mogelijk. Daardoor komen echter vele onzuivere elementen in de hooge staatsinstellingen en veroorzaken door het misbruik dat zij van hun ambt maken, de ontevredenheid van het volk, tegenover de regeering en de zich aan het roer bevindende Mandschoe-dynastie. Toen in den winter van dit jaar de Keizerin-weduwe de regeering aanvaardde en den voormaligen Keizer afzette, die, daar hij vriendelijk tegenover de vreemdelingen en tot alle hervormingen geneigd was, buitengewoon gehaat was, toen jubelden de priesters en met hen de leden der geheime genootschappen.

Hun vreugde echter was wat voorbarig, De Keizerin-weduwe, bekend als een slimme en sluwe vrouw, durfde den vreemden gezanten niet voor 't hoofd te stooten.

Het ā€˛Tsjung-li-Yamen" (ministerraad) bevestigde al de zoogenaamde landverpaclitingen, zooals de Duitsche kolonie Kianlschau en andere, alsmede de verschillende spoorlijnen.

Sluiten