Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hat liep er overheen, en nu hegon het in de vereeniging der „Boxers' geweldig te spoken.

Wie zijn toch eigenlijk die Boxers? zult gij. waarde lezer, wel vragen.

Wij willen IJ dat verklaren. Zooals reeds vermeld is, werden de leden der geheime genootschappen met groote wreedheid uitgeroeid, zooals: de „Broeders van de Zwarte Ster", de „Bedelaars" de .,Lung-Yin , in het llollandsch: draakmannen of piraten, alle onverschrokken en dappere lieden. Toen kwam een priester van den „Kuang-ti" (den Chineesehen Mars) op het denkbeeld om de vereeniging der „Boxers" Ie stichten.

Deze naam is aan het Engeisch ontleend en de stichter der Boxers gaf als doel der vereeniging aan, door prijskampen (boksen), worstelen en dergelijke athletische oefeningen een gehard en krachtig geslacht te vormen. Alle leden der vroegere vereenigingen en alle ontevreden elementen werden leden der Boxers, welker einddoel geen gymnastische oefeningen, maar liet verdrijven en vermoorden aller vreemdelingen, voornamelijk der gehate zendelingen beoogde.

Prins Tuan, lid der Keizerlijke familie, die nu veel van zich doet spreken, omdat hij volgens de jongste berichten de Keizerinweduwe en den troonopvolger, zijnen eigen zoon, had laten gevangen nemen, was het hoofd der Boxers, die alles leidde. Hij was reeds vroeger een vijand van buitenlanders, en iedere vordering op het gebied der beschaving was hij vijandig.

Wij hebben IJ nu, waarde lezer, zooveel mogelijk een voorstelling der tegenwoordige beweging en hare oorzaken trachten te geven, wat de Boxers eigenlijk zijn en welk doel zij najagen. Nu zullen wij echter ook nog vertellen, hoe het tegenwoordige oproer, hetwelk verstandige staatslieden reeds maanden lang vooruitzagen,' ontstaan en tot een uitbreken gekomen is.

—- . <_.(f . -J 3--»

v i . ^ 5" * 1 "*

Sluiten