Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar meermalen zeggen: Amerika voor de Amerikanen! Behartigen wij dit gezegde, China behoore den Chineezen! Weg met de vreemdelingen, laten wij ze dooden!''

,,ja, laten wij ze dooden!" riepen allen stormachtig.

„Vóór alles moeten wij de zendelingen en hunne aanhangers van kant maken" ging de priester voort, „dan moeten de gezanten in Peking vermoord worden, die de Keizerin-weduwe als slavin behandelen. Ik heb bericht uit de provinciën Pefschi-li, Honan, S::han-si, Hu-pe, Spet-Tsjuan, Schen-si en Quei-tschu. Overal zijn de Boxers tot den opstand bereid, onze broeders hebben wakker gearbeid en het grootste gedeelte der soldaten wacht op het eerste schot om tot ons over te loopen. Houdt u bereid, iederen dag kan ik uit Peking bericht krijgen. Zoodia ik het teeken geef, breken wij los. Broeder Tsjin-hai, hebt ge ook iets bijzonders te melden ?

De vertegenwoordiger der hoofdstad, een korte, gezette Chinees, die aan den rooden knoop en de pauwveder op den hoed als een Kuang-fu, d. i. een mandarijn eerste klasse, kenbaar was. verhief zich en zeide:

„Mijn verheven heer, Prins Tuan, onze machtige beschermer, laat u weten, dat de dag niet meer ver is, waarop alle vreemdelingen vermoord worden. De Keizerin-weduwe is het met ons eens, maar durft om de gezanten niet aan onze zijde staan. Prins Tuan zal aan alle provincieën het wachtwoord zenden, waarop de Boxers overal zullen opstaan en het oproer beginnen.''

„Is het nog niet bekend, of elke provincie voor zich zelf opereert?"

„Zeker, onze broeders zullen zich allen om Peking bijeentrekken, opdat wij eenen groolen slag tegen die vreemdelingen kunnen slaan. De vic-e-koningen van de Noordelijke en Zuidelijke provinciën, bovenal de listige verrader Li-hung-tschang, zijn het met ons streven niet eens. De laatste moet zelfs driehonderd onzer leden hebben laten terechtstellen!''

Bij deze ophitsende woorden verhieven de aanwezigen zich van hunne zitplaatsen, men zag de van woede vertrokken gezichten,

Sluiten