Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zeker geloof ik dat", antwoordde de priester, ,,de vereeniging der Boxers is ons werk, doet de Prins onzen wil niet, dan zoeken wij dood eenvoudig een ander werktuig.

„Vergist ge U niefi" vroeg de ander spottend.

Volstrekt niet, de Boxers doen zonder onzen wil geen stap." „Hoeveel leden telt uw genootschap wel?"

„Meer dan honderdduizend.'

„En hoeveel krijgt ge er uit het legei i

„Het grootste deel der troepen is op onze hand, slechts een gering getal blijft de regeering gehoorzamen."

„Gelooft ge dat?"

„Ja."

„Kijk eens even dit stuk in.

Hij volgde den priester, terwijl hij het stuk las met een loerenden blik en hoe grooter diens oogen werden, des te meer

voldoening drukte zijn gelaat uit.

Eindelijk zag de priester op, zijn gelaatstrekken drukten angs

en ontzetting uit en stotterend zeide hij.

„Be . be ... • rust hetgeen . . . . ik ge . . ■ lezen

heb, op waarheid?"

Tsjin-hai keek met oplettendheid naar zijne nagels en antwoou

op onverschilligen toon: „Op de volle waarheid!"

„Dan heeft Prins Tuan ons toch bedrogen r*"

'„Foei! hoe kunt gij U zóó uitdrukken? Beschut heeft hij zie i tegen uwe kunstgrepen, hij wilde geen pop van 11 zijn.

„Vreest hij dan onze wraak niet?

„Neen, in 't geheel niet, uw macht is slechts ingebeeld en zelts de Boxers, 'van wien gij gelooft, dat zij ü blindelings gehoorzamen, zijn voor verreweg het grootste gedeelte aan onze zijde. oo ra gij daarom waagt den boog wat al te zeer te spannen, tan is e met uwe kaste gedaan. De Prins meent het evenwel goed met U en biedt U door mij de hand tot een verbond. Als gij het eei U < meent, zal het U geen schade zijn, in het tegenovergestelde geva zijt gij verloren, want Prins Tuan laat niet met zich spotten, en da

Sluiten