Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij de macht heeft, bewijst U het geschrift, dat ik U zooeven toonde. Gij hebt daaruit gezien, dat hij niet alleen de waardigheid van Koning der Bedelaars bezit, maar ook aanvoerder der Lung-Yin is, dat hij dus meer dan de helft der Boxers tot zijne ondergeschikten rekent, die hem blindelings gehoorzamen moeten. Uwe macht is, zooals gezegd is, slechts een ingebeelde en het is geheel in den macht van den Prins, U, wanneer hij dat verlangt, onschadelijk te maken."

„Maar de Keizerin-weduwe en het Tsjung-li-Yamen?"

„Zijn schijnbaar onze bitterste tegenstanders, in werkelijkheid echter zijn zij aan onze zijde en de troepen hebben reeds aanwijzing gekregen, bij het uitbreken van het oproer, schouder aan schouder met ons te strijden. Beslis nu, want het volgende uur zal mij reeds op ïeis naar Peking vinden. Gij zijt als priester van Kuang-ti een der leiders uwer kaste en wat gij goed noemt, dat vinden de anderen ook goed."

Een opmerkzaam toeschouwer had gedurende dit merkwaardig gesprek de tegenstrijdigste gevoelens zich zien afteekenen op de echte Mongoolsche gelaatstrekken des priesters, maar toen Tsjin-hai eindigde, blikten zijn oogen weer vriendelijk en de plooien waren uit zijn gezicht verdwenen.

Hij was toch te zeer een echte listige en schacherende zoon van het Hemelsche rijk om een onbereikbaar hersenschim na te jagen. Een vogel in de hand was hem meer waard dan tien in de lucht.

Hij verzocht Tsjin-hai, den Prins van zijne vurige toegenegenheid verzekering te geven en hem te zeggen, dat de priesterkaste met de aangeboden voordeelen zeer ingenomen was en de plannen van den 1 rins ijverig zoude ondersteunen.

Tsjin-hai nam deze verzekeringen met dat onverschillige gelaat in ontvangst, dat iemand gewoonlijk heeft, wanneer hij van de waarheid van hetgeen een ander zegt, volkomen overtuigd is en zijn woorden zonder eenige nevengedachte aanhoort. Zij zouden geen hte Chineezen geweest zijn, als zij zich niet als meesters in het huichelen, liegen en bedriegen betoond hadden.

Sluiten