Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met drie poorten, tot aandenken aan de eene of andere merkwaardige gebeurtenis, en de wachthuizen der soldaten.

De straat komt uit op een vrij plein, waarop een levensgevaarlijk gedrang heeischt.

In het midden van het. plein houden verscheidene Chineezen een os vast, waarnaast een rijkgekleede Chinees staat, die door iedereen toegejuicht wordt.

Het is Prins Tuan, de booze geest der Keizerin-weduwe, en de vader van den troonopvolger.

Prins Tuan, op dit oogenblik meester van geheel Peking, is een brutaal, onwetend persoon vau onbeschrijfelijke wreedheid. Niettegenstaande de priesterkaste de vereeniging der Boxers oprichtte om zich tot heerschers op te werpen, is hij, wat een publiek geheim is, het eigenlijke opperhoofd der Boxers, daar hem als Koning der Bedelaars, bijna alle leden van het genootschap gehoorzamen.

Hij heeft aan de Boxers toegang tot het Keizerlijk Paleis verschaft, hen tot een politieke partij georganiseerd en de noodige geldmiddelen bijeengebracht, zonder welke ook in China geen revoluties of opstanden in scène kunnen worden gebracht.

Prins luan kan noch lezen, noch schrijven. Zijn liefhebberij is, geslacht vee aan stukken te houwen, en waar het betreft een os met een knods neder te slaan, daar vindt hij zijns gelijken niet.

Misschien is het wel om deze bekwaamheden, dat hij bij besluit van de Keizerin-weduwe tot voorzitter van het Tsjung-ii-Yamen (ministerraad) is benoemd, en ongeveer drie weken na deze benoeming is de opstand der Boxers begonnen, waarvan hij de ziel is.

Ook heden wil hij zich weder aan zijn geliefkoosd vermaak wijden. Op het oogenblik dat wij het plein betreden, verheft hij de zware knods, velt den os neder, en begint hem op hoogst bekwame wijze in stukken te houwen. Zijne aanhangers, die bij duizenden tegenwoordig zijn, juichen hem toe, want dit ruw vermaak bevalt het gemeen, dat voor het grootste gedeelte tot den bond der Boxers behoort.

lerwijl Prins luan op die wijze voor het genoegen zijner

Sluiten