Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats, waar de handelaars uit alle streken elkander ontmoetten. De waren van Zuid-Europa, de kostbaarheden van Indië, de producten van Scandinavië en Rusland, de Rijnwijnen en het Duitsche hout, de wollen stoffen van Vlaanderen , kwamen hier ter markt. De Oostindische waren werden van hier verder naar het Noorden verzonden, de weefsels van Vlaanderen naar de Levant vervoerd. Brugge in het hijzonder was de marktplaats van Ne^erlandjnjvanJEuropa. De onophoudelijke woelingen in Vlaanderen, de ontdekkingvan den zeeweg naar Indië en de verzanding van het Zwin, hadden evenwel den achteruitgang der stad ten gevolge, en Antwerpen erfde haar bloei. Na de ontdekking van den zeeweg naar Oost-Indië brachten de Portugeesche schepen de Indische waren hierheen. Antwerpen werd eene handelsstad van den eersten rang en overtrof in rijkdom alle steden der wereld. Ook in de steden van het Noorden heerschte reeds groote voorspoed. Amsterdam trok aanmerkelijk winsten uit den Oostzeehandel, Dordrecht uit den Rijnhandel. Het Noorden heeft evenwel zijne opkomst niet zoozeer aan het verkeer van vreemde kooplieden op zijne markten, maai vooral aan eigen scheepvaart te danken.

De groote scheepvaart van later dagen is voortgekomen uit de visscherij. De uitvinding van het haringkaken, aan Willem Beukelsz. toegeschreven (ongeveer 1350), was van onberekenbaar gewicht geweest: de visch was nu, door groote duurzaamheid, een handelsartikel geworden. Wij voerden haar uit met boter en kaas. Het noodige zout werd uit Frankrijk en Portugal gehaald en voor een deel naar de Oosterlingen (de bewoners der landen aan de Oostzee) gevoerd, die met koren betaalden. Het grootste deel hiervan werd weer naar elders verkocht, en zoo ontstond de graanhandel. Door eene

Sluiten