Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1530. Maria wordt landvoogdes.

1531. Instelling der 3 Raden.

1543. Alle Nederlandsche gewesten aan Karei; Gelderland in dit jaar verkregen.

1548. Rijksdag te Augsburg.

1549. Pragmatieke Sanctie.

1555. Karei doet afstand van de regeering ten behoeve van ziin zoon Philips.

1). De Vrijheidsoorlog (1568—1048).

§ 8. HET VOORSPEL.

Philips wilde boven alles den Katholieken godsdienst handhaven en onbeperkt regeeren. Zoo moest hij wel in botsing komen met de Nederlanders, onder wie de Hervorming zich meer en meer uitbreidde, en die hunne oude voorrechten wilden behouden. Ook beviel hun de persoon des konings niet. Hij was trotsch en miste de minzaamheid zijns vaders, waardoor deze zoo dikwijls de ontevredenheid

had doen verdwijnen.

Nog vier jaren na Kareis troonsafstand bleef Philips in deze landen wegens een krijg met Frankrijk. In dien oorlog streden ook de Nederlanders mee, en behaalde Egmond door de overwinningen bij St.-Quentin en Grevelingen grooten roem. Toen de vrede in 1559 gesloten was, vertrok Philips, na hier eerst het bestuur te hebben geregeld. Zijne zuster Margaretha werd landvoogdes over het geheele land, en over de onderscheidene deelen werden stadhouders aangesteld. Zoo werd Willem van Oranje stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht; Egmond van Vlaanderen

Sluiten