Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Middelburg begaven. Een groot deel van het Noorden was tevens ,n Parma's macht; buitenlandse hulp was niet"

naar'3vrede' Vele"' " ^ de Ro«en, berden

Maar ; ^ ^ ^ der Nederl^en nabij.

Maar weldra hernamen de Staten van Holland en Zeeland

den moed. Nadat de Algemeene Staten

van Wnfo Vi ,, gemeene Staten een nieuwen Raaxl

Z Ma °Pee''iCh'' a"n We,kS h00M WiUe™ <>™*

land'd' Holland en Zee-

O/Lr '°°T Pr'°S Man van'

oidmlarnevdt „„gesteld werd tot advoeaat van den lande

, H, vorm ,„el Wiltem en Manrite het driemanschap da.

■ de Bepubl.ek stichtte. In Friesland werd Willem opgevolgd

Behalve de regeling deze, zake» vraagde het zoeken van een meuwen „ouverein de aandaeht. Eerst werd aan Hendrik van Frankrijk de oppermacht aangeboden, doch hij weigerde Eveneens sloeg koningin Eiisabeth van Engeland het aanbod af, maar tooi, zond zij hnlp, n.J. 6000 man aan w,er hoofd de „raat van Leicester.stond. De kosten „eesten haar terngbetaald worden, en tot onderpand daarvoor legde Z.J bezetting in Brielle, Vlisslngen en het tor. Rammekens. De Stelen-Generaal gaven Leicester zoo groote maeht, als geen zijner voorgangers hier ooit bezeten had. Ware deze macht handen van een bekwaam man gekomen, het zou het land ten zegen gestrekt hebben. Hij had dan de eenheid tnsschen de provinciën, die met im dood des

ge eel verdwenen was, kunnen herstellen. Dit geschiedde met; .„tegendeel werd de verwarring 1„ Leieesters tijd nog grooter. 11 ij wenschte een opperbestuur over het geheete land te hebben, waaraan alle provinciën zich moesten onder-

Sluiten