Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werpen, en in overeenstemming daarmee wilde hij de Gereformeerde kerk machtig maken tot bevestiging der Uuje. De Staten van Holland, reeds gewend op eigen gezag te handelen, weigerden zich aan dat opperbestuur te onderwerpen , en ook in kerkelijke zaken wenschten zij hun eigen gang te gaan. Neemt men hierbij nog in aanmerking, dat Leicester een hooghartig en opvliegend man was, dan is gemakkelijk na te gaan, dat de twee jaren van zijn verblijf niet kalm waren.

Door verschillende oorzaken daalde het gezag van Leicester. Zoo bijv. toen het bleek, dat Elisabeth ontevreden op hem was wegens het aannemen der souvereiniteit, die de Staten hem hadden opgedragen. Verder, toen hij den handel van Holland en Zeeland met Spanje en de Spaansche Nederlanden verbood, toen hij aan vele vreemdelingen invloed op het bestuur gaf, en een zijner officieren Deventer, een ander de schans bij Zutfen aan den vijand verried. Toch had Leicester ook grooten aanhang. De Calvinisten waren voor den landvoogd, die hun geloof deelde en het gewone volk meer invloed op de regeering wilde geven, om dien der vroedschappen te verminderen. Ook waren op zijne hand alle personen en colleges, die voor centralisatie van het bestuur waren. De spanning tusschen de partijen werd heviger; zelfs trachtte Leicester de hoofden zijner tegenpartij, Maurits en Oldenbarnevelt, op te lichten en Amsterdam in zijn macht te brengen. Dit alles mislukte, en toen het nu ruchtbaar werd, dat hij in last had de Nederlanden tot het sluiten van den vrede te bewegen, ontviel hem ook de steun dergenen, die hem tot dusverre getrouw gebleven waren, en keerde hij naar Engeland terug.

Sluiten