Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en omdat liij geloofde, dat Oldenbarnevelt en Holland de kracht der Unie wilden verzwakken, was de prins geneigd, tot den val van den advocaat mee te werken.

De besliste houding van Maurits bezorgde den ContraRemonstranten thans ook eene kerk in Den Haag. De Kloosterkerk werd hun ingeruimd, en Maurits, begeleid door een schitterend gevolg en omstuwd door eene groote volksmenigte ( begaf zich op zekeren Zondag daarheen, om den dienst bij te wonen. Oldenbarnevelt, Frederik Hendrik en diens moeder, Louise de Coligny, bleven onder het gehoor van een Remonstrantschen predikant.

De Remonstranten zouden zonder twijfel veroordeeld worden, als men eene nationale synode bijeenriep, d. i. eene vergadering van predikanten uit alle provinciën. In 5 gewesten toch was de meerderheid 'Contra-Remonstrantsch. Holland verzette zich hiertegen; het hield aan zijn ouden stelregel vast, dat elke provincie hare zaken kon regelen, zooals zij verkoos, en dat ieder gewest dus tot bijlegging der godsdienstige geschillen eene provinciale synode kon bijeenroepen.

Aldus was de toestand, toen Holland een besluit nam van zooveel gewicht, dat de tegenpartij den tijd gekomen achtte, om door te tasten.

Bedoeld besluit, door de Contra-Remonstranten het scherpe besluit of de Scherpe Resolutie geheeten (1617), hield o.a. in, dat elke stad krijgslieden, waar dg elders genoemd, mocht aanwerven, en dat, als men te klagen had over handelingen van regenten in zake de godsdienstgeschillen, men zich niet te vervoegen had bij de gewone Hoven van Justitie, maar dat de Staten zelf rechter zouden zijn. De waardgelders moesten gehoorzamen aan de regenten der steden en vormden

Sluiten