Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oranjehuis had hij altijd uitstekend gezorgd. Dubbel jammer daarom, dat hij in het laatst van zijn leven maatregelen nam, die het land in gevaar brachten.

Zonder twijfel was Oldenbarnevelt geen verrader en had hij niet, zooals men toen algemeen geloofde, geld van den Spanjaard aangenomen. Hij heeft gemeend, door zijne handelingen het best het belang des land te dienen. Met wa^r„ . dan ook, op het schavot staande, zeggen:

•looft niet, dat ik een landverrader ben, ik heb ; 3 een oprecht patriot en sterf als zoodanig.

■ .r heeft Maurits te goeder trouw gehandeld, en toen hij Oldenbarnevelt liet onthoofden, niets andei s gedaan, dan wat de overgroote massa des volks, door den Advocaat in hare godsdienstige gevoelens ten zeerste gekrenkt, eischte.

De synode was middelerwijl te Dordrecht bijeengekomen (1618). De gevoelens der Remonstanten werden veroordeeld. Te betreuren is het zeker, dat de overwinnende partij thans tot eene vervolging overging, waaraan zij zelve had blootgestaan, en waarover zij terecht gejammerd had. Ongeveer 200 predikanten moesten hun ambt nederleggen. Als zij beloven wilden van het prediken af te zien, zouden de Staten-Generaal voor hun onderhoud zorgen. Wie deze belofte niet wilde afleggen, moest het land verlaten.

£ |f>. DE VESTIGING EN UITBREIDING ONZER MACHT IN OOST EN WEST.

De Portugeezen hadden den zeeweg naar Indië ontdekt en brachten de voortbrengselen dier rijke gewesten naar hun

Sluiten