Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kort daarop kregen wij een bondgenoot in Frankrijk. Dit rijk wenschte met onze hulp Spanje te vernederen, en zoo kwam in 1635 een aanvallend en verdedigend verbond tot stand. Men wilde de Zuidelijke Nederlanden tot een onafhankelijken staat maken. Toonden de inwoners den bondgenooten geene medewerking, dan zou het land tusschen ons en Frankrijk verdeeld worden. Geen van beide geschiedde. Het vereenigde leger richtte weinig uit, en onze hoop, dat thans de zeerooversstad Duinkerken genomen zou worden, werd ook niet vervuld.

Na 1632 geschiedde er te land weinig, maar ter zee behaalden wij een schitterenden triomf. Marlen Hargertsz. Tromp vernietigde de Spaansche vloot bij Duins (16.39). Na 1588 had eene vloot als deze de Spaansche havens niet verlaten. Zij bestond uit 67 schepen, met 1700 kanonnen voorzien en had in last, een leger naar Vlaanderen over te brengen. Bevelhebber was de bekwame D'Oquendo. In de nabijheid van Dover werd zij door Tromp met een twintigtal schepen aangevallen, waarop zij bescherming zocht onder de kanonnen van Duins. Hier sloot I romp haar in, en "\iaagde toen om schepen, ammunitie, matrozen en musketiers. Er werd aan zijn verzoek voldaan; visschers- en handelsvloten kregen geen oorlogsschepen tot geleide; men leende schepen van de beide Compagnieën; kruisers en koopvaarders werden gehuurd. Geheel Holland geleek ééne scheepstimmerwerf, en binnenkort telde onze vloot 95 schepen en 11 branders. Een half millioen, voor de landmacht beschikbaar, werd ten behoeve van de vloot gebezigd, duizenden ponden buskruit uit het leger er voor afgezonderd.

De Engelsche koning Karei I liet Tromp aanzeggen, geen Vijandelijkheden te plegen op zijn grondgebied. Nu noodigde

Sluiten