Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgericht, zou opheffen (1731). In 1740 overleed Karei VI, en dadelijk zag Maria Theresia zich aan alle zijden door vijanden omringd. Zij wendde zich om hulp tot ons land en tot Engeland, dat de Pragmatieke Sanctie ook had onderteekend. Wij zonden haar die hulp en werden zoo gewikkeld in den Oostenrijkschen Successieoorlog (1741 — 1748). De Franschen rukten op ons land los; de barrière-steden werden genomen: weldra stond het vijandelijke leger op ons grondgebied en nam de sterke vesting Bergen-op-Zoom (1747). Het verontruste volk herinnerde zich dadelijk, wat in 1672 geschied was. Toen had een Oranjevorst redding aangebracht uit nog moeilijker omstandigheden, Oranje zou ook thans heil brengen. De regenten konden de beweging niet verhinderen, en in Zeeland, Holland, Utrecht en Overijsel werd de zoon van Jan Willem Friso, Willem Karei Hendrik friso geheeten, tot stadhouder benoemd. Hij bekleedde die waardigheid reeds in de andere 4 gewesten, en daar hij grooter macht kreeg, dan een zijner voorgangers ooit bezeten had, kunnen wij zeggen, dat Willem IV aan het hoofd stond der Vereenigde Nederlanden (1747). Overal legde het volk zijne vreugde aan den dag; de opgewondenheid was algemeen; men omhelsde elkaar op de straat. De StatenGeneraal benoemden hem tot kapitein-generaal en verklaarden deze waardigheid, evenals de Staten der provinciën het stadhouderschap, erfelijk in beide liniëu. Nog kreeg de prins het bewind over de Generaliteitslanden en het opperdirecteurschap van Oost- en West-Indië.

Gelukkig behoefde de prins zijne uitgebreide macht niet aan te wenden, om de geheele kracht van het volk op den oorlog te richten. De vrede kwam te Aken tot stand (1748)'; wij kregen de Barrière, grootendeels gesloopt, terug.

Sluiten