Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die taak weinig berekend. Hij was vriendelijk en edelmoedig, maar door karakter en opvoeding miste hij zelfvertrouwen. Hem ontbrak de veerkracht, de voortvarendheid, de vastheid van wil, zoo noodig in de moeielijke dagen, die aanbraken voor zijn huis en het vaderland.

Het is niet te verwonderen, dat iemand van zoodanig karakter tegen de verantwoordelijkheid van het staatsbestuur opzag en zich daarom aansloot bij den hertog van BrunswijkWolfenbuttel. Gevolg hiervan was de Acte van Consulentschap (1766). Het was een geschrift, door den prins en den hertog onderteekend, waarin laatstgenoemde zich verbond, den stadhouder en Kapitein-generaal en admiraal in alle aangelegenheden met raad en daad ter zijde te staan. De hertog zou van alle verantwoordelijkheid te dier zake ontslagen zijn.

Willem V trad in het huwelijk met Wilhelmina, zuster van Frederik Willem, kroonprins van Pruisen. Het was eene flinke, schrandere vrouw, doortastender dan haar echtgenoot. In 1772 werd Willem Frederik geboren, die inden herboren staat deli titel van koning Willem I zou dragen.

De jaren van Willems stadhouderschap vormen een deitreurigste tijdperken uit onze geschiedenis. Leger en vloot waren geheel verwaarloosd. De zeeprovinciën verkozen niets te doen voor het leger, omgekeerd de landprovinciën niets voor de vloot. Een buitenlandsche oorlog bracht ons ontzaglijke schade aan, en binnenlandsche twisten veroorzaakten den ondergang der republiek, die eens de scheidsrechter van Europa was geweest en nu gedurende een twintigtal jaren van Frankrijk afhankelijk werd.

Die buitenlandsche oorlog is de vierde Engelsche oorlog (1780—1784). De Engelsche volkplantingen waren tegen het moederland opgestaan en kregen toevoer van krijgsvoorraad

Sluiten