Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1747. Bergen-op-Zoom door de Franschen ingenomen. Willem IV, de eerste stadhouder, die deze waardigheid in alle gewesten bekleedt.

1751. Willem IV sterft. Zijne vrouw Anna voogdes.

1751—1795. Willem V stadhouder.

1759. Anna sterft. De hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel wordt voogd.

1766. Willem V aanvaardt zelf het stadhouderschap; Acte van Consulentschap.

1780 — 1784. Vierde Engelsche oorlog. Vrede te Parijs.

1781. Slag bij Doggersbank.

1787. Prinses Wilhelmina tegengehouden bij Gouda. Een Pruisisch leger in ons land.

1788. Acte van Garantie.

1793. Dumouriez trekt onze grenzen over; hij moet wijken.

1795. Pichegru en Daendels rukken ons land binnen. Willem V wijkt naar Engeland.

1798. De Oostindische Compagnie opgeheven.

In het jaar 1795, zoo hebben wij gezien, betraden de Franschen den Nederlandschen bodem. De vreeselijke tooneelen, die in Frankrijk waren voorgevallen, schrikten de patriotten niet af, en met uitbundige vreugde werden de vreemde troepen binnengehaald. Vrijheid, gelijkheid en broederschap zouden thans heerschen. Overal openbaarde de opgewondenheid zich in feestvieringen. Men danste om den met de Fransche driekleur versierden vrijheidsboom; geest-

; 30. DE BATAAFSCHE REPUBLIEK.

Sluiten