Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regeering verloor het hoofd niet, de gouverneur-generaal Van der Wijck nam flinke maatregelen. Voldoende versterking werd gezonden en de tocht opnieuw ondernomen. Het geluk kroonde onze wapenen. De versterkte plaatsen Mataram en Tjakra-Negara bezweken; zij werden met den grond gelijk gemaakt. De oude Radjah (vorst) der Balineezen gaf zich over; tal van hoofden verzoenden zich met het gouvernement; het eiland werd aan ons gezag onderworpen (1894).

Andere belangrijke gebeurtenissen onder de regeering van koningin Wilhelmina voorgevallen, zijn de aanneming eener nieuwe kieswet, regelende de verkiezing van de leden der Staten-Generaal, der Provinciale Staten en der Gemeenteraden (ministerie Roëll—Van Houten), de aanneming van de wet op den persoonlijken dienstplicht en de leerplichtwet (ministerie Pierson—Borgesius), de aanneming der wetten betreffende het Hooger en Lager onderwijs (ministerie Kuyper) en de staking der tractiearbeiders in 1903. Door deze staking geraakte het land in hoogst ernstigen toestand. Het ministerie Kuyper trad met groote energie op en wist in korten tijd het ombelemmerd verkeer te herstellen.

Gedurende de laatste halve eeuw is ons land in vele opzichten vooruitgegaan. Door den aanleg van spoorwegen, kanalen en andere middelen van verkeer hebben handel, nijverheid en landbouw grooter vlucht genomen. Rotterdam zag zijn zeeverkeer sedert het graven van den Nieuwen Waterweg (1873) verzevenvoudigd, Amsterdam het zijne bijna driemaal verdubbeld sedert de opening van het Noordzeekanaal (1876). Twente werd een bloeiend fabrieksdistrict. De oppervlakte van den bouwgrond werd vergroot door ontginning, inpolderingen en droogmakerijen. De droogmakerij van de Haarlemmermeer (1848—1853) dient in het bijzonder ver-

Sluiten