Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor, doch zijn ontwerp werd verworpen. Twee jaar later werd het wetsontwerp Van Houten aangenomen. De nieuwe kieswet houdt in, dat de leden der Tweede Kamer gekozen worden door mannelijke Nederlanders, die den leeftijd van 25 jaar hebben bereikt. Zij moeten in de grondbelasting voor minstens één gulden zijn aangeslagen, of aangeslagen zijn in de vermogens-, bedrijfs- of personeele belasting en deze op tijd hebben betaald.

Ook zijn zij kiezers, die een huis of een gedèelte van een huis van een bepaalden huurprijs bewonen. Deze is nergens hooger gesteld dan ƒ 2.50 per week, nergens lager dan ƒ 0.80 per week. Tusschen 1 Aug. en 31 Jan. mag men evenwel niet vaker dan eenmaal zijn verhuisd, mits dan nog in dezelfde gemeente blijvende.

Ook zijn zij kiezer, die een schip van minstens 24 M3 inhoud bezitten of gebruiken.

Verder zijn zij kiezer, die gedurende minstens 13 maanden bij denzelfden persoon, dezelfde onderneming of instelling of als inwonend zoon in het bedrijf der ouders werkzaam zijn geweest tegen een vast loon, dat weer verschilt voor de verschillende deelen des lands. Dit loon is nergens hooger gesteld dan f 550, nergens lager dan f 275 per jaar. In dit loon zijn kost en inwoning begrepen.

Ook zijn zij kiezer, die in het genot zijn van een dooi eene openbare instelling verleend pensioen van hetzelfde bedrag als bovengenoemd inkomen.

Ook zijn zij kiezer, die eene inschrijving hebben van minstens f 100 nominaal op het Grootboek der Nationale Schuld of minstens f 50 hebben ingelegd in de Rijkspostspaarbank.

Eindelijk zijn nog zij kiezer, die een examen hebben afgelegd voor eenig ambt, betrekking of beroep.

Sluiten